sluit risico's schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening uit Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 6, 2014
Tweede Kamer: sluit risico's schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening uit
De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de winning van schaliegas onaanvaardbare risico's voor de drinkwatervoorziening uit te sluiten in de Structuurvisie Schaliegas. Vewin is verheugd dat tijdens het schaliegas-debat begin juni een motie van PvdA, CDA en D66 met deze strekking is aangenomen.
» Link naar het artikel
Belasting op Leidingwater: volledig afschaffen
De recent ingevoerde wijziging van de Belasting op Leidingwater wordt gelukkig weer herzien. De belasting heeft niet het beoogde milieueffect, brengt risico’s met zich mee voor de drinkwatervoorziening en is onwerkbaar ingewikkeld voor het bedrijfsleven. Vewin blijft van mening dat de Belasting op Leidingwater volledig moet worden afgeschaft, dus ook voor de consument.
» Link naar het artikel
‘Combinatie natuur en drinkwater versterken’
‘De drinkwatersector wil de combinatie van natuur en drinkwater versterken’, aldus Vewin-directeur Renée Bergkamp, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer begin juni. Vewin was hier aanwezig om haar standpunt ten aanzien van de nieuwe Natuurvisie van het kabinet toe te lichten.
» Link naar het artikel
Bescherm de drinkwatervoorziening bij modernisering milieubeleid
Met een modernisering van het milieubeleid wil het kabinet voorsorteren op de milieu- en volksgezondheidsvraagstukken van de nabije toekomst. Vewin roept hierbij op om de drinkwatervoorziening ‘duurzaam’ veilig te stellen. Daarnaast pleit Vewin voor een stevige verankering van drinkwaterbronbescherming, het principe de ‘vervuiler betaalt’ en hergebruik van grondstoffen.
» Link naar het artikel
Campagne ‘Ons Water’ wil waterbewustzijn verhogen
Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, en om de waterkwaliteit en voldoende zoetwater te borgen. Weinigen weten ook hoe ze hier zelf aan kunnen bijdragen en wat ze moeten doen als de nood aan de man komt. Daarom zijn de waterpartners van het Bestuursakkoord Water, waaronder Vewin, gestart met een nieuwe campagne ‘Ons water’.
» Link naar het artikel
Nieuws
De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk. Actueel zijn de risico’s vanwege schaliegas. Vewin roept de Tweede Kamer op om drinkwater als nationaal belang te benoemen en in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) op te nemen.
» Link naar het artikel
Schaliegas staat volop in de belangstelling. Daarom heeft Vewin een schaliegas dossier op de website geopend. Op de dossier pagina zijn belangrijke Vewin nieuwsitems, artikelen en Tweede Kamermoties over dit onderwerp opgenomen. Tevens zijn onderzoeken naar de gevolgen van schaliegas voor drinkwaterwinning op deze pagina te vinden. » Link naar de Vewin Schaliegas dossier pagina
Het RIVM heeft haar 'Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen' gepubliceerd. Vewin pleit ervoor om de uitkomsten van de gebiedsdossiers in de Stroomgebiedbeheersplannen op te nemen en gebiedsdossiers te verankeren in de Omgevingswet.
» Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden