Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 8, 2014
Deltaprogramma: drinkwater voorop in voorzieningenniveau
Op Prinsjesdag heeft minister Schultz (IenM) het Deltaprogramma 2015 van Deltacommissaris Wim Kuijken aangeboden aan de Kamer. Vewin heeft zich ervoor ingezet dat daarbij de bescherming van de drinkwatervoorziening sterk is verweven in de Deltabeslissing Zoetwater. Deze cruciale positie van drinkwater moet vervolgens ook regionaal vertaald worden in het nieuwe instrument ‘voorzieningenniveau’ van het Deltaprogramma Zoetwater.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Vrijstelling vennootschapsbelasting voor drinkwaterbedrijven expliciet opnemen in wetsvoorstel
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een wetsvoorstel opgesteld waardoor overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (Vpb) moeten gaan betalen, met als doel: het voorkomen van concurrentieverstoring. De wet maakt een uitzondering voor overheidsbedrijven die activiteiten uitvoeren op basis van een wettelijke opdracht en die niet concurreren met anderen. Daarom moet deze vrijstelling ook expliciet voor drinkwaterbedrijven gelden. Vewin vraagt de staatssecretaris daarom de uitzondering voor drinkwater expliciet op te nemen in het wetsvoorstel.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Ondertekening 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' voor robuuste infrastructuur
​Vewin directeur Renée Bergkamp heeft 9 oktober de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' getekend. Doel van de intentieverklaring is: werken aan een toekomstbestendig stedelijk gebied, waterveilig en het bestand zijn tegen extreem nat, warm of droog weer. De samenwerkende partners zijn overheden, waterschappen, provincies, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen
Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) van D66 en GroenLinks ligt momenteel ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Medio november vindt de plenaire behandeling van de Woo plaats. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector. Gevoelige informatie over bijvoorbeeld de inrichting van ICT-systemen van drinkwaterbedrijven kan hierdoor op straat terecht komen. Dat moet worden aangepakt om de drinkwatervoorziening niet in gevaar te brengen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Vewin, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG​) en de Unie van Waterschappen (UvW) plaatsen in een gezamenlijke brief kanttekeningen bij de inhoud en vorm van een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer van EZ over schaliegas.
Link naar het artikel
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 23 oktober een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen.
Link naar het artikel
          
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden