Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 10, 2014
10 jaar moties: schaf precariobelasting nutsbedrijven af!
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Vennootschapsbelasting: voorkom administratieve lasten
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen. Het wetsvoorstel heeft tot doel concurrentieverstoring te voorkomen door een gelijk speelveld te creëren voor private en publieke ondernemingen. Drinkwaterbedrijven zijn vrijgesteld van Vpb vanwege een exclusieve wettelijke opdracht. Vanwege hun NV- en stichtingsvorm moeten zij echter wel voldoen aan alle administratieve vereisten met onevenredig veel administratieve lasten tot gevolg.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Verbod chemische onkruidbestrijding per 1 januari 2016
Op 4 december heeft de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Dijksma en Mansveld gesproken over gewasbescherming. Tijdens dit overleg is een aantal voor Vewin belangrijke toezeggingen gedaan door staatssecretaris Mansveld. Deze toezeggingen gaan over het verbod op chemische onkruidbestrijding, over het meenemen van effecten op (drink)water van laag-risico middelen en over het meewegen van meetgegevens van grondwater van drinkwaterbedrijven en provincies in de toelating van bestrijdingsmiddelen, net zoals dit bij oppervlaktewater gebeurt.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.
Link naar het artikel
Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet aan de gestelde normen. Dit blijkt uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Link naar het artikel

Link naar het artikel

Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden