Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 1, 2015
Inspraakfase Structuurvisie Ondergrond: risico’s voor drinkwaterwinning uitsluiten
Het ministerie van IenM gaat de milieueffecten van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond (STRONG) onderzoeken. Op het plan voor de milieueffectrapportage kunnen nu zienswijzen worden ingediend. Vewin pleit voor onderzoek naar de effecten van energieopslag in de bodem en meer duidelijkheid over de doorwerking van de schaliegaswinning op de drinkwatervoorziening. Verder zou er niet alleen naar de knelpunten gekeken moeten worden, maar juist ook naar de kansen om waterwinningen beter te beschermen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water: regie nodig
Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) stelt de eisen waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. Vewin is van mening dat – om de waterkwaliteit te verhogen – een beter Bkmw nodig is.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Bodemconvenant thema van seminar drinkwatervoorziening en bodembeleid
De deelnemers aan het Vewin-seminar ‘Drinkwatervoorziening in het nieuwe bodembeleid’ hadden donderdag 22 januari jl. de primeur. Als eersten ontvingen zij het RIVM-informatieblad ‘Grip op bodemverontreinigingen bij drinkwaterwinning’. De cijfers en feiten in dit informatieblad vormden de basis voor een nader gesprek over de ontwikkelingen in het bodembeleid en een doorkijk naar de toekomst.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
​​​​​Dijksma ondersteunt Vewin initiatief Groene Tafel Natuur & Drinkwater
Staatssecretaris Dijksma heeft tijdens de Natuurtop, op 5 februari jl. aangegeven, dat het Vewin initiatief ‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ goed past in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ van het Kabinet. Vewin heeft samen met gedeputeerde Weber (Zuid-Holland) hierover met de staatssecretaris gesproken. De Groene Tafel is opgenomen in de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda van de Rijksnatuurvisie.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
​Vewin heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) het blad Waterkracht uitgegeven. Dit blad onderstreept de steeds verdergaande samenwerking in de waterketen.
Link naar het artikel
Vitens heeft samen met onderzoeksinstituut TNO, Oasen en KWR het DNA-profiel van 32 grondwaterwinningen in kaart gebracht. Daardoor is de herkomst van een glas kraanwater nauwkeurig te herleiden tot een specifieke bron. Met behulp van DNA Fingerprinting verwacht Vitens veel tijd en geld te kunnen besparen en de drinkwatercontrole te kunnen moderniseren.
Link naar het artikel
April 2015 wordt gestart met de pilot ‘Projecten op de kaart’, waar Oasen initiatiefnemer van is. Het gaat om een digitaal platform waar verschillende partijen die in de grond werken hun meerjarenplanning publiceren.
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden