Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 2, 2015
Verbetering regionale samenwerking vereist 100% commitment Veiligheidsberaad
Op 12 juni besluit het Veiligheidsberaad over de invulling en uitvoering van het project 'Continuïteit van de samenleving', dat een impuls moet geven aan de samenwerking tussen veiligheidsregio's en vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector. Vewin ondersteunt het project en ziet kansen voor verbetering in de samenwerking, maar signaleert ook een aantal essentiële succesvoorwaarden.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Verbod glyfosaat urgent
Voor de drinkwaterbedrijven is het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel nog steeds een urgent probleem. Het middel moet uit het oppervlakte- en grondwater gezuiverd worden. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna 100 keer de norm overschreden voor oppervlaktewater, dat wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie. Diverse fracties in de Tweede Kamer willen dat staatssecretaris Mansveld glyfosaat nu echt op korte termijn gaat verbieden.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Vewin levert voorzitter EurEau-commissie Drinkwater
Vewin is er trots op dat plaatsvervangend directeur Arjen Frentz onlangs is gekozen tot voorzitter van EurEeau-commissie Drinking Water. EurEau is de Europese Federatie van nationale koepels van drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven met leden uit 27 Europese landen. De organisatie kent drie vaste commissies, die ieder op hun expertisegebied opkomen voor de gezamenlijke belangen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Lasten van burgers kunnen omlaag: schaf precariobelasting af
Al tien jaar vragen parlement, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om de afschaffing van de gemeentelijke precarioheffing op kabels en leidingen van nutsvoorzieningen. Minister Plasterk gaf onlangs aan nu daadwerkelijk actie te ondernemen op dit dossier, in het kader van de bredere herziening van het belastingstelsel.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Europese Commissie: regel bronbescherming beter
De Europese Commissie gaf onlangs onomwonden aan dat de waterkwaliteit in Nederland nog lang goed genoeg is. Dit bevestigt wat de drinkwatersector al langere tijd signaleert: de bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om nu én in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren. De overheid zal nu echt iets moeten gaan doen om de KRW-doelen te behalen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
Vewin heeft op verzoek van het ministerie van IenM een lijst met 62 concrete extra maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dit is nodig omdat de waterkwaliteit nog steeds achterblijft bij de KRW-doelen. Vewin pleit er dan ook voor om tijdens het AO Water van 24 juni a.s. de noodzaak en de urgentie om deze doelen te behalen, te erkennen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Albert de Vries (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) hebben bij het wetgevingsoverleg over de nieuwe omgevingswet invulling gegeven aan de wens van Vewin om de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter te beschermen.
Link naar het artikel
​Leeuwarden zal op 10 februari 2016 de gastheer zijn van de derde conferentie van het European Innovation Partnership on Water.
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden