Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien | Vewin in Volkskrant: Onschuldige allesdoder? Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 2, 2014
Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien
De wijzigingen in de Belasting op Leidingwater (BoL) hebben een grotere en negatievere impact dan betrokken partijen destijds voorzagen. Zo dreigt een grote groep industriële en agrarische grootverbruikers zelf grondwater te gaan winnen, met alle risico’s van dien. Ook staan drinkwaterbedrijven nu voor substantiële ict-investeringsvraagstukken en staat de serviceverlening van drinkwaterbedrijven voor uitdagingen vanwege de nieuwe belastingvorm.
» Link naar het artikel
Neem locaties bodemverontreinigingen en grondwaterbeschermingsgebieden op in BRO
Om het beeld van de ondergrond compleet te maken, stelt Vewin voor om de exacte locaties van bodemverontreinigingen én de ligging van de grondwaterbeschermingsgebieden op te nemen in de BRO, de Basisregistratie Ondergrond. Dit is nodig voor een goede bescherming van de bronnen en voor risicobeperking bij de aanleg van drinkwaterinfrastructuur.
» Link naar het artikel
Breng drinkwaterbedrijven niet onder de Wet open overheid
Vewin wil om twee redenen niet dat drinkwaterbedrijven onder het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) vallen. Ten eerste is de transparante informatievoorziening door de drinkwatersector al geregeld in de Drinkwaterwet. Ten tweede kan via de Woo gevoelige bedrijfsinformatie ‘op straat’ belanden zodra ook het wetsvoorstel ‘Melding inbreuken elektronische informatiesystemen’ van kracht wordt.
» Link naar het artikel
Nieuws
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Vewin is verheugd met dit verbod van Staatssecretaris Mansveld. » Link naar het artikel
Naar aanleiding van het Volkskrantartikel 'Gif in verdomhoek' heeft Vewin middels een ingezonden brief gereageerd in de Volkskrant. » Lees hier de brief
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden