Verhoging Belasting op Leidingwater raakt consument en bedrijfsleven Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 7, 2013
Verhoging Belasting op Leidingwater raakt consument en bedrijfsleven
In het begrotingsakkoord van de Tweede Kamer is afgesproken dat 205 miljoen Euro extra belasting wordt opgehaald door de Belasting op Leidingwater (BoL) te verdubbelen en de bovengrens voor het betalen van deze belasting af te schaffen. Vewin is tegen deze extra belasting, omdat het een principieel verkeerde keuze is om drinkwater extra te belasten en zowel de consument als het bedrijfsleven door deze maatregel wordt geraakt.
» Link naar het artikel
Drinkwater als nationaal belang in STRONG
Op dinsdag 12 november wordt de voortgang van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) – om de activiteiten in de bodem beter te ordenen – in de Tweede Kamer besproken. Vewin pleit ten eerste voor een duidelijke prioritering van activiteiten in STRONG, met drinkwater als nationaal belang aan kop in de verdringingsreeks. Ten tweede pleit Vewin ervoor om bescherming van grondwater in ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies op te nemen in AmvB Ruimte. Ten derde pleit Vewin voor het aanpassen van de Mijnbouwwet ter bescherming waterwingebieden tegen bijvoorbeeld schaliegaswinning. En tenslotte wil Vewin dat strategische grondwatervoorraden in STRONG worden opgenomen.
» Link naar het artikel
EU Grondwaterrichtlijn: meer normen in Brussel

De Europese Grondwaterrichtlijn, die de kwaliteit van grondwaterbronnen omschrijft en enkele normen voor probleemstoffen noemt, wordt momenteel herzien. Vewin vindt dat in deze Grondwaterrichtlijn meer normen voor probleemstoffen – die een bedreiging vormen voor grondwaterbronnen – moeten worden opgenomen. Daarnaast moet de vrijblijvendheid om maatregelen te nemen worden omgezet in toezicht op naleving, met als doel: schonere drinkwaterbronnen en een beter milieu.
» Link naar het artikel
Vewin: Neem advies Hoekstra over!
Minister Opstelten (VenJ) heeft in 2012 een onafhankelijke commissie ingesteld om advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio’s en het Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Advies is dat het Veiligheidsberaad centrale afspraken gaat maken met landelijk georganiseerde samenwerkingspartners. Dit leidt tot de noodzakelijke uniformering van processen. Ook moet het toezicht op de prestaties van de veiligheidsregio’s effectiever. Hiertoe moet de Inspectie VenJ met een handhavingsstrategie gaan werken. Vewin is positief over de adviezen en pleit voor implementatie door het Ministerie van VenJ. Met een aantal aanscherpingen, bieden zij goede handvatten voor een betere samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven.
» Link naar het artikel
Implementeer gebiedsdossiers in stroomgebiedbeheerplannen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt momenteel aan de tweede ronde van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor 2015-2021. Hierin wordt omschreven hoe de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater kan worden verbeterd. De basis vormt de Kaderrichtlijn Water (KRW), die stelt, dat de kwaliteit van Europese wateren moet verbeteren. Het doel uit de KRW voor 2015 wordt in Nederland niet gehaald omdat de maatregelen om dit te realiseren in de eerste invulling (periode 2009-2015) van de SGBP onvoldoende waren. De waterbeheerders moeten bij de tweede invulling van de SGBP dus extra inzetten op goede maatregelen om het water te beschermen tegen verdere achteruitgang. Vewin stelt, dat bij de tweede ronde meer maatregelen voor drinkwaterbronnen moeten worden opgenomen en heeft een voorstel onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerleden.
» Link naar het artikel
Nieuws
De folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector. Daarnaast geven tijdsreeksen inzicht in de sector trends.
» Bekijk hier de folder
Verschillende drinkwaterbedrijven hebben deelgenomen aan de audit voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ze zijn (opnieuw) op het hoogste niveau gecertificeerd: ‘Goud’! 
» Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden