Nieuws

Waterspiegel: Bescherming van de Nederlandse drinkwaterkwaliteit

Waterspiegel: Bescherming van de Nederlandse drinkwaterkwaliteit

04-08-2017 De Nederlandse Waterwet, de Drinkwaterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water stellen eisen aan de kwaliteit van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Zeker weten of water veilig of schoon is, doe je door te meten. Lees het interview met Hilde Prummel (WLN) en Willemien Bosch (NEN)Lees verder...

​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

20-07-2017 Het meest recente nummer van het magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing heeft als thema 'Samen voorbereid op crises van de toekomst'. In dit kader hebben Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement, Vewin) en Cor Lievers(Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens) voor het magazine een artikel geschreven over wat er gebeurt als de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt...Lees verder...
​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX

20-07-2017 ​In het Radioprogramma Dit is de Dag sprak Hans de Groene, directeur Vewin, met Kamerlid Cem Lacin (SP) en chemicus Marja Lamoree over de gevolgen van de lozingen van GenX voor het drinkwater in de omgeving van Dordrecht.Lees verder...
Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX

Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

07-07-2017 Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer met een brief over de voortgang van de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) geïnformeerd.
Het actieprogramma moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw. Lees verder...
Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Waterspiegel: Omgevingswet, verleggen van leidingen en EU-drinkwaterrichtlijn

06-07-2017 In de vandaag gepubliceerde Waterspiegel 3 besteedt Vewin aandacht aan de problemen waar drinkwaterbedrijven tegenaan kunnen lopen als andere partijen aan de slag gaan met de ondergrondse infrastructuur. Directeur van Dunea Wim Drossaert legt uit dat het vroegtijdig betrekken van drinkwaterbedrijven in planvormingstrajecten veel onnodige kosten en risico's scheelt voor de drinkwatervoorziening van...Lees verder...
Waterspiegel: Omgevingswet, verleggen van leidingen en EU-drinkwaterrichtlijn

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen beschikbaar

30-06-2017 Vandaag is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas, een database, geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal de meetresultaten gebruiken bij de toelatingsbeoordeling van bestrijdingsmiddelen. Lees verder...
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen beschikbaar

Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer

27-06-2017 ​Op 22 juni vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het huidige en toekomstige mestbeleid en mestfraude. Wetenschappers, deskundigen, toezichthouders, overheden en belangenorganisaties konden hun standpunten toelichten over mestbeleid en mogelijke mestfraude. Lees verder...
Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer

Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

23-06-2017 Op 21 juni spraken de Kamerleden met de minister in het AO Water over een veelheid aan onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Dit was de eerste keer in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen dat de Kamer hierover een Algemeen Overleg (AO) met de minister had. Kamerleden van D66, SP, CDA, Christenunie, PVV, 50-Plus, GroenLinks, PvdD en VVD voerden namens...Lees verder...
Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid

20-06-2017 De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert op 21 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water over het waterbeleid.Lees verder...
Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid

Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

13-06-2017 In Nederland komt er altijd drinkwater uit de kraan; lekker, gezond én betaalbaar. Maar voordat een druppel drinkwater de kraan verlaat, heeft deze al een lange weg afgelegd. Lees verder...
Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

09-06-2017 Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over de mogelijke verlenging van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Het debat werd gevoerd omdat de EU in november een definitief oordeel moet vellen over de verlenging met tien jaar van de EU-licentie van glyfosaat. Hoewel het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) in maart oordeelde dat glyfosaat binnen de EU niet als kankerverwekkend wordt...Lees verder...
Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening

09-06-2017 Het jaarverslag van Vewin over het boekjaar 2016 is vastgesteld. 2016 was voor Vewin een druk en effectief jaar. Het lukte Vewin goed om, in nauwe samenwerking met de Leden, het publieke belang van de drinkwatervoorziening bij de stakeholders, de ministeries en de politiek duidelijk op het netvlies te zetten.Lees verder...
Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet