Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

30 oktober 2018
Waterkwaliteit rode draad in stemming Europees Parlement over Drinkwaterrichtlijn

Op 23 oktober stemde het Europees Parlement (EP) over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Het rapport van de Franse Europarlementariër Dantin over de voorstellen van de Europese Commissie werd met 300 stemmen voor, 98 stemmen tegen en 274 onthoudingen aangenomen in Straatsburg.

Lees verder
26 september 2018
Rapport Planbureau onderstreept noodzaak extra inzet voor waterkwaliteit

Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald.

Lees verder
28 juni 2018
Uitspraak Chemours toont aan dat regelgevend kader niet voldoet

De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Chemours over de lozingen van GenX. De rechtbank heeft oog voor de maatschappelijke onrust die de lozing teweeg heeft gebracht, maar heeft in de huidige regelgeving onvoldoende gronden gevonden om de vergunning naar beneden bij te stellen.

Lees verder
21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
12 juni 2018
Tweede Kamer vergadert 28 juni over waterbeleid: waterkwaliteit topprioriteit

De leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreken op 28 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW over het Nederlandse waterbeleid.

Lees verder
29 november 2017
Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen

In het Wetgevingsoverleg Water van 27 november vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de vergunningverlening van risicostoffen te verbeteren door heldere afspraken te maken in deze vergunningverlening.

Lees verder
20 november 2017
RIVM-rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

Het RIVM heeft samen met KWR een rapport opgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in delen van Nederland. Het onderzoek bevestigt dat het drinkwater in heel Nederland veilig is. Concentraties GenX liggen ruim onder de richtwaarde van het RIVM. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft het rapport vandaag naar de Tweede...

Lees verder
1 juni 2017
Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming

Een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van diep en ondiep grondwater toont in driekwart van het grondwater de aanwezigheid aan van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen. In vrijwel al het ondiepe grondwater zijn deze verontreinigingen aangetroffen.

Lees verder
9 mei 2017
RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult.

Lees verder
7 februari 2017
Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.

Lees verder
23 januari 2017
ILT: klanttevredenheid drinkwaterbedrijven is hoog

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft begin januari 2017 het eindrapport van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In de aanbiedingsbrief...

Lees verder
16 november 2016
Schultz tekent Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag samen met betrokken overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring getekend om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Vewin is verheugd dat het belang van een goede waterkwaliteit hierdoor nadrukkelijk op de agenda staat. Lees verder

25 juli 2016
Grondlegger drinkwaterleiding Van Lennep krijgt standbeeld

In 1853 hoefden Amsterdammers geen vervuild water uit putten en grachten meer te drinken. Vanaf dat moment konden zij schoon drinkwater halen bij de Haarlemmerpoort, wat een belangrijke stap voorwaarts was op het gebied van de volksgezondheid.
De aanleg van deze eerste drinkwaterleiding was te danken aan Jacob van Lennep, die begin juli een eigen standbeeld kreeg.

Lees verder
2 maart 2016
Nederlands drinkwater van topkwaliteit, blijkt uit internationaal onderzoek

Het Nederlandse drinkwater en ons drinkwatersysteem is beter dan dat in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Dit schrijven onderzoekers deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers zijn afkomstig van Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten en onderzoeksinstituten.

Lees verder
27 november 2015
Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde

De drinkwatersector heeft de totstandkoming van de tarieven 2014-2015 beter inzichtelijk gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Lees verder
21 april 2015
Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet

Via een amendement dat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer is ingediend door Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL), wordt het aantal weigeringsgronden voor een vergunning voor mijnbouwexploratie en winningsvergunningen, zoals gas boren of winning van schaliegas uitgebreid.

Lees verder
20 maart 2015
RIVM: drinkwater goede kwaliteit maar blijvende aandacht voor kwaliteit drinkwaterbronnen nodig

Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van het RIVM.

Lees verder
9 december 2014
ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet aan de gestelde normen. Dit blijkt uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees verder
25 september 2014
Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet

Vewin wil in de nieuwe Omgevingswet dat het voor bestuursorganen voldoende helder is dat drinkwaterbelangen meegewogen moeten worden bij het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving.

Lees verder
30 april 2014
Drinkwaterwet vervult wensen EU burgerinitiatief Right2Water

Vewin is positief over de beoordeling van het ministerie van I&M van het geslaagde Europese burgerinitiatief Right2Water. Het initiatief roept o.a. op om de drinkwatervoorziening niet te privatiseren.

Lees verder
17 april 2014
'Gewoon kraanwater' een film over de wereld achter de kraan

Achter de kraan zit een verhaal van 119.000 kilometer lang, van honderden jaren oud, van strijd tegen calamiteiten en ziekten, van zuivering met de modernste technieken en borging van de volksgezondheid.

Lees verder
27 maart 2014
Gezondheidsraad ongenuanceerd over drinkwater

Vewin stuurt een brief aan de Gezondheidsraad, omdat in een advies van de Gezondheidsraad ongenuanceerd over drinkwater wordt gesproken.

Lees verder
16 januari 2013
Vewin promovendus De Ridder wint Innovatieprijs

Vewin promovendus Dr. Ir. David de Ridder wint Innovatieprijs. Prof. Dr. Van der Hoek, Waternet: “Het is een echte doorbraak hoe hij dit heeft benaderd.”

Lees verder
7 februari 2012
Drinkwater prioriteit in tijden van droogte

Bij langdurige droogte moet er voldoende kwalitatief goed zoetwater beschikbaar zijn voor de drinkwatervoorziening. Vewin wijst hierop wanneer de Tweede Kamer vergadert over waterkwaliteit op 15 februari.

Lees verder
1 november 2011
Gezuiverd grachtwater drinken tijdens de International Waterweek

Water drinken uit de Amsterdamse gracht. Dat doe je niet. Toch dronken honderden mensen op 30 oktober grachtwater aan de grachtwaterbar in Amsterdam.

Lees verder
14 oktober 2011
Conferentie Drinkwaterwet: Nederland terecht trots op drinkwater

Dit zei Bernhard ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, deze week tijdens de conferentie in Rotterdam over de nieuwe Drinkwaterwet.

Lees verder
8 augustus 2011
Editie NL: kraanwater net zo goed, vaak zelfs beter dan water uit de fles

Editie NL besteedt aandacht aan een artikel in de Consumentengids waarin staat dat kraanwater net zo goed en vaak zelfs beter is dan flessenwater.

Lees verder
1 juli 2011
Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Drinkwaterbedrijven content met invoering van de Drinkwaterwet op 1 juli 2011.Centraal staan de klant en de kwaliteit van het water.

Lees verder
28 juni 2011
Alleen kraanwater in Tweede Kamer: motie Verburg aangenomen

De motie van Verburg, waarin zij oproept alleen kraanwater in de Tweede Kamer ter beschikking te stellen, is aangenomen. Vewin feliciteert mevrouw Verburg met dit resultaat.

Lees verder
28 juni 2011
Gerda Verburg neemt eerste kraanwater bidon in ontvangst

Vewin heeft samen met Dunea de eerste bidon overhandigd aan vertrekkend Tweede Kamerlid Verburg. In haar motie roept ze op alleen kraanwater te serveren in het Tweede Kamer gebouw.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin ondersteunt Motie Verburg: Kraanwater voor Tweede Kamer

Kraanwater drinken in de Tweede Kamer. Dat vraagt het vertrekkende Kamerlid Gerda Verburg (CDA) in een motie.De Nederlandse drinkwatersector juicht dit initiatief toe.

Lees verder
24 juni 2011
Theo Schmitz bij radio 1: ‘economisch beter presteren door schoon water drinken’

In KRO Waterwerk is Theo Schmitz, directeur Vewin, vandaag geïnterviewd over de waterkwaliteit van Nederland. Luister het fragment hier.

Lees verder
6 juni 2011
Vewin: legionella halt toeroepen met duidelijke voorschriften

De legionellabacterie komt regelmatig voor in huizen en gebouwen. Vewin pleit voor duidelijke voorschriften om legionella een halt toe te roepen.

Lees verder
4 mei 2011
Brabant Water maakt water zachter met ‘Deltaplan Centrale Ontharding’

De Gelderlander opent vandaag met de zin: ‘Brabanders zijn bofkonten’. De krant verwijst hiermee naar het water dat Brabanders nu en in de toekomst uit de kraan krijgen.

Lees verder
2 mei 2011
FD: ‘Van zout naar zoet kost fractie van een cent’

Het ontzilten van zeewater is uitgeroeid tot dé oplossing om het tekort aan zoet water in de wereld te lijf te gaan. Veel landen beschikken niet over voldoende zoetwaterreserves.

Lees verder
14 april 2011
Oasen doet test met anaeroob ontharden

Oasen doet een test met een onthardingsreactor, door deze ongezuiverd water (ruwwater) te laten bewerken. Normaalgesproken wordt het ingenomen water eerst gefilterd.

Lees verder
22 februari 2011
Oasen doet proef met biologische ontijzering

Oasen start dit jaar met een proef voor biologische ontijzering van grondwater.

Lees verder
12 februari 2011
Membrine-techniek: schoon water en zout uit afvalwater

Oasen en samenwerkingpartners starten een onderzoek naar de mogelijkheid om met een nieuwe membraantechniek opgelost zout en schoon water terug te winnen uit afvalwater.

Lees verder
11 januari 2011
Drinkwater Moerdijk niet vervuild

De brand in Moerdijk heeft geen gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit in Moerdijk. Het drinkwater is afkomstig uit grondwater dat niet verontreinigd kan zijn door de brand en wat bovendien permanent wordt gecontroleerd.

Lees verder
7 januari 2011
Drinkwater in Zuid Holland Zuid volledig betrouwbaar

Evides Waterbedrijf heeft i.v.m. de grote brand in Moerdijk direct voorzorgsmaatregelen genomen om de drinkwatervoorziening voor de regio veilig te stellen.

Lees verder