Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

27 november 2018
Tweede Kamer vraagt minister Ketenaanpak Medicijnresten uit Water te versnellen

Op 26 november sprak de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het Deltafonds en het onderdeel ‘Water’ van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees verder
22 november 2018
Waterkwaliteit hoog op de agenda Wetgevingsoverleg Water

Op maandag 26 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders water van de Tweede Kamerfracties onder andere aandacht voor waterkwaliteit.

Lees verder
13 november 2018
Vewin verwelkomt uitspraak Europees Hof over stikstofbeleid

Het Nederlandse Programma om stikstof terug te dringen voldoet niet. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat vergunningen in Natura 2000-gebieden alleen maar afgegeven mogen worden als wetenschappelijk vaststaat dat geen milieuschade optreedt.

Lees verder
16 oktober 2018
Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet bijdragen aan het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water, want drinkwaterbronnen staan onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraten en gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder
26 september 2018
Rapport Planbureau onderstreept noodzaak extra inzet voor waterkwaliteit

Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald.

Lees verder
14 september 2018
Landbouwvisie biedt aanknopingspunten voor verbetering waterkwaliteit

Op 8 september heeft minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar Landbouwvisie gepresenteerd. Vewin ziet in de visie van de minister goede aanknopingspunten om de bijdrage van de landbouw aan verbetering van de waterkwaliteit te vergroten. Dat is hard nodig.

Lees verder
4 september 2018
Engelsman: ‘Miljard besparen met water smart biologische landbouw’

Ter gelegenheid van Duurzame dinsdag publiceren we vandaag een sneak preview van de klimaatspecial van ons blad Waterspiegel; de column van Volkert Engelsman, nr. 1 in de Duurzame Top-100 van Trouw 2017.

Lees verder
4 september 2018
Opinie: ‘Verblauw’ het grijze Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het landbouwbeleid van de Europese Unie, staat aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. Afgelopen jaar is gestart met het opstellen van het beleid voor de periode 2021-2027

Lees verder
12 juli 2018
Kwaliteit van meeste wateren in Europa onvoldoende

Op 3 juli heeft het Europees Milieu Agentschap (EEA) het rapport ‘European water – assessment of status and pressures 2018’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de algehele kwaliteitstoestand van de Europese wateren afgelopen jaren onvoldoende is verbeterd. Lidstaten zijn nog ver weg van het behalen van doelen voor oppervlaktewater en grondwater uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees verder
21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
12 juni 2018
Tweede Kamer vergadert 28 juni over waterbeleid: waterkwaliteit topprioriteit

De leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreken op 28 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW over het Nederlandse waterbeleid.

Lees verder
5 juni 2018
Vewin plaatst vraagtekens bij ambitie en effectiviteit voorstellen toekomstig GLB

Op 1 juni is door de Europese Commissie (EC) het wetgevingsvoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 gepresenteerd. Voor de drinkwatersector is het cruciaal dat het Europese landbouwbeleid bijdraagt aan de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreinigende stoffen uit de landbouw.

Lees verder
31 mei 2018
Unie van Waterschappen en Vewin vragen Timmermans: 'verblauw' het GLB

De Unie van Waterschappen en Vewin roepen op tot het opnemen van maatregelen in het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, en tot het beter op elkaar afstemmen van Europees landbouw- en waterbeleid. Beide organisaties hebben dit kenbaar gemaakt in een gezamenlijke brief aan vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Lees verder
20 februari 2018
Tweede Kamer pleit voor verblauwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Tijdens een Algemeen Overleg op 14 februari over de Europese Landbouw- en Visserijraad besprak de Tweede Kamer een rapport van de Europese Rekenkamer over de vergroening in het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Lees verder
12 februari 2018
Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt drinkwatersector

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag op uitnodiging van Vewin nader kennisgemaakt met de drinkwatersector. Van Nieuwenhuizen bezocht een productielocatie van drinkwaterbedrijf Dunea in Brakel.

Lees verder
23 januari 2018
​Drinkwatersector draagt bij aan behalen doelstellingen Nationale Bijenstrategie

Vewin is namens de drinkwaterbedrijven een van de ondertekenaars van de op 22 januari gepresenteerde Nationale Bijenstrategie. De Rijksoverheid wil de afname van bijen en andere bestuivers tegengaan. Daarom werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met veel maatschappelijke partners aan een Nationale Bijenstrategie. Onder andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven...

Lees verder
16 januari 2018
Tweede Kamer spreekt met experts en belangenorganisaties over 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) spreekt vandaag in het kader van een bijzondere procedure met wetenschappers en belanghebbenden over het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
22 december 2017
Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwater-beschermingsgebieden

LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig...

Lees verder
28 november 2017
Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd; Vewin bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen

De EU-licentie van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de 28 EU-landen maandag 27 november besloten. Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor en negen tegen het verlengingsvoorstel van de Europese Commissie. Afgelopen maanden konden lidstaten het niet eens worden over de verlenging van de glyfosaatlicentie. Duitsland stelde zich afgelopen maanden...

Lees verder
21 november 2017
Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling

Op 16 november vond het Algemeen Overleg over het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) plaats in de Tweede Kamer, tevens het eerste AO van de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.

Lees verder
25 oktober 2017
Europees Parlement wil verbod glyfosaat maar nog geen overeenstemming tussen lidstaten

​​Het Europees Parlement heeft op 24 oktober met een aanzienlijke meerderheid gestemd voor een verbod op glyfosaat (355 tegen 204 stemmen). Het parlement wil dat de onkruidverdelger glyfosaat vanaf december 2022 verboden is in de Europese Unie. De Europese Commissie had eerder voorgesteld de licentie voor glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Lees verder
10 oktober 2017
Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Lees verder
3 oktober 2017
Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat

Minister Kamp liet onlangs weten het voorstel van de Europese Commissie te steunen om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Lees verder
12 september 2017
Glyfosaat: drinkwaterbronnen verdienen meer bescherming

Minister Kamp van Economische Zaken steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Lees verder
7 juli 2017
Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer met een brief over de voortgang van de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) geïnformeerd.
Het actieprogramma moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw.

Lees verder
30 juni 2017
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen beschikbaar

Vandaag is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas, een database, geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal de meetresultaten gebruiken bij de toelatingsbeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
27 juni 2017
Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer

​Op 22 juni vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het huidige en toekomstige mestbeleid en mestfraude. Wetenschappers, deskundigen, toezichthouders, overheden en belangenorganisaties konden hun standpunten toelichten over mestbeleid en mogelijke mestfraude.

Lees verder
23 juni 2017
Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

Op 21 juni spraken de Kamerleden met de minister in het AO Water over een veelheid aan onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Dit was de eerste keer in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen dat de Kamer hierover een Algemeen Overleg (AO) met de minister had. Kamerleden van D66, SP, CDA, Christenunie, PVV, 50-Plus, GroenLinks, PvdD en VVD voerden namens...

Lees verder
31 maart 2017
Mestbeleid ontoereikend voor oplossen mestproblemen waterwinning voor drinkwater

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport Evaluatie Meststoffenwet 2016 uitgebracht. Conclusie van het PBL is dat het meststoffenbeleid effect heeft, maar het mestprobleem niet oplost. Vewin ziet de evaluatie als een ondersteuning van haar standpunt dat het huidige mestbeleid niet toereikend is om de mestproblematiek die drinkwaterbedrijven in het oosten en zuiden in het grondwater...

Lees verder
22 maart 2017
Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewater

Lees verder
7 februari 2017
Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.

Lees verder
11 oktober 2016
RIVM-rapport over maatregelen tegengaan bestrijdingsmiddelen in grondwater

Bij een kwart van de grondwaterwinputten zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen die potentieel een probleem vormen voor de drinkwatervoorziening. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij circa 200 drinkwaterwinningen. Ook is door het RIVM geïnventariseerd welke maatregelen er voor kunnen zorgen dat er niet langer bestrijdingsmiddelen terechtkomen in het grondwater waaruit drinkwater...

Lees verder
7 juli 2016
Meer maatregelen nodig voor minder bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

In de recent uitgekomen editie van de Waterspiegel vertelt Tweede Kamerlid Rik Grasshoff (GroenLinks) dat hij staat voor ‘natuur-inclusieve landbouw’; bij alle aspecten van de landbouw rekening houden met randvoorwaarden en kansen voor het milieu, dierenwelzijn, natuur en landschap. Ook is hij helder over chemische gewasbescherming: deze heeft wat hem betreft geen toekomst.

Lees verder
17 juni 2016
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en Ketenaanpak Geneesmiddelen krijgen brede steun Tweede Kamer

Tijdens het Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer op 16 juni was er veel aandacht voor het kustpact, voor waterkwaliteit en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Ook de effecten van bemesting, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en nieuwe stoffen op de waterkwaliteit kwamen uitvoerig aan bod. In tegenstelling tot vorige jaren was er deze keer beperkt aandacht voor waterveiligheid.

Lees verder
13 juni 2016
Onderzoek naar gevolgen mestgebruik voor waterwinning

De mestproblematiek is voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland nog altijd actueel, ondanks een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Vewin is gedaan door KWR Watercycle Research Institute en het RIVM.

Lees verder
17 mei 2016
​ WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft

Hoewel de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep van internationale experts die onder andere advies uitbrengt aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, blijft de stof een knelpunt vormen voor drinkwater dat wordt bereid uit oppervlaktewater en grondwater.

Lees verder
13 april 2016
Europees parlement wil verkoop en gebruik van glyfosaat beperken

Het Europees Parlement heeft op woensdag 13 april een resolutie aangenomen waarin het aan de Europese Commissie en lidstaten vraagt de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers.

Lees verder
31 maart 2016
Verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen

Vanaf 31 maart 2016 is het niet meer toegestaan chemische gewasbeschermingsmiddelen professioneel te gebruiken op verhardingen. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw, zoals bijvoorbeeld in plantsoenen.

Lees verder
8 maart 2016
​Vewin: plannen staatssecretaris voor loslaten fosfaatplafond zijn te voorbarig

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft op 3 maart met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. Parallel aan het besluit over het fosfaatrechtenstelsel wil staatssecretaris Van Dam in gesprekken met de Europese Commissie inzetten op verlenging van de derogatie en op het laten vervallen van het fosfaatproductieplafond in de...

Lees verder
4 maart 2016
​Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Van Dam om Europees verbod glyfosaat

Nederland moet in Brussel niet instemmen met de toelating van glyfosaat voor een nieuwe periode van vijftien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong hier bij staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) op aan. Maandag 7 maart wordt in Brussel besproken of het middel opnieuw wordt toegelaten in Europa.

Lees verder
29 februari 2016
Goede afstemming mestbeleid en Kaderrichtlijn Water noodzakelijk voor verbeteren waterkwaliteit

Op 10 maart staat in de Tweede Kamer het mestbeleid op de agenda. De invloed van stoffen uit bemesting als stikstof en fosfaat op de waterkwaliteit is groot. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening.

Lees verder
12 januari 2016
Water hoofdthema op bijeenkomst Nederlandse Europarlementariërs

Tijdens de zogenaamde 'landbouwborrel', een bijeenkomst die in Brussel wordt georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs die betrokken zijn bij de landbouw heeft de directeur van Vewin, Renée Bergkamp, aangegeven dat klimaatverandering negatief uitwerkt voor de drinkwaterproductie.

Lees verder
14 september 2015
Glyfosaat in Brussel op de agenda

Op dinsdag 15 september wordt in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over het bezwaar Verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat behandeld.

Lees verder
20 mei 2015
Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Lees verder
7 april 2015
WHO: Glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend

Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk kankerverwekkend.

Lees verder
10 december 2014
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op

Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.

Lees verder
4 november 2014
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit

Op 17 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor o.a. het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder
4 augustus 2014
Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma

In dit interview met met Staatssecretaris Dijksma staat de nieuwe natuurvisie in Nederland centraal welke het kabinet onlangs presenteerde. Dijksma: ‘Drinkwaterbedrijven zijn onmisbare schakels voor de natuur en economie.’

Lees verder
5 maart 2014
Tweede Kamer stemt in met verbod op chemische onkruidbestrijding

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Vewin is verheugd met dit verbod van Staatssecretaris Mansveld.

Lees verder
19 februari 2014
Vewin ingezonden brief in Volkskrant: Onschuldige allesdoder?

Naar aanleiding van het Volkskrantartikel 'Gif in verdomhoek' is vandaag een ingezonden brief van Vewin in de Volkskrant verschenen met als kop: Onschuldige allesdoder?

Lees verder
16 december 2013
Chemische onkruidbestrijding: dweilen met de kraan open

Chemische onkruidbestrijding is voor drinkwaterbedrijven als dweilen met de kraan open. Vewin roept de Tweede Kamer op om voor verbod op chemische onkruidbestrijding te stemmen.

Lees verder
23 juli 2013
Nederland moet ambitie tonen bij nationale invulling van EU Landbouwbeleid

Vewin roept Staatssecretaris Dijksma (EZ) op om in Nederland het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) milieuvriendelijk in te vullen met oog voor waterkwaliteit.

Lees verder
12 juni 2013
Nieuw besluit nodig na wegvallen certificatieplicht glyfosaat

Het CBb heeft aangegeven, dat het Ctgb geen certificatieplicht had mogen opleggen bij het gebruik van het glyfosaat. Vewin: het Ctgb moet een nieuw besluit nemen.

Lees verder
17 mei 2013
Chemievrij onkruidbeheer ook voor particulieren

Vewin onderschrijft het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin maakt zich zorgen over...

Lees verder
16 april 2013
Stop chemische onkruidbestrijding

De Hollandse lente is begonnen. Wanneer consumenten en gemeenten kiezen voor chemische onkruidbestrijding is dit een gevaar voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
21 maart 2013
Neem drinkwaterbeheerkwesties op in de Stroomgebiedbeheerplannen (KRW)

Vewin vindt het belangrijk dat drinkwaterbeheerkwesties worden aangepakt via de Stroomgebiedbeheerplannen en heeft hierover een themabijeenkomst georganiseerd.

Lees verder
31 januari 2013
Agrarische hulp voor Waterbeheer

Donderdag 31 januari zal de kick-off voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gaan. hierin wordt beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan waterdoelstellingen.

Lees verder
28 november 2012
Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
8 juni 2012
Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Deze week vond de aftrap plaats van het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit), waarvan Vewin een van de initiatiefnemers is.

Lees verder
2 april 2012
Vara Kassa: glyfosaat is schadelijk voor het oppervlaktewater

Vara Kassa heeft afgelopen zaterdag aandacht besteed aan onkruidbestrijding. Rik Grashoff (GroenLinks) heeft de uitvoer van zijn aangenomen motie van vorig jaar toegelicht.

Lees verder
20 februari 2012
Evaluatie Duurzame Gewasbescherming: doelen drinkwaterbronnen niet gehaald

De doelen uit de nota ‘duurzame gewasbescherming’ zijn voor wat betreft de drinkwaterbronnen niet gehaald. Dit blijkt uit een evaluatie van het PBL.

Lees verder
27 januari 2012
EU-biocidenverordening beperkt gebruik schadelijke stoffen

De verkoop van biociden is door het Europees Parlement aan banden gelegd. Vewin vindt dat bij de toelating rekening moet worden gehouden met grond- en oppervlaktewater.

Lees verder
21 december 2011
Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Op donderdag 22 december buigt de Tweede Kamer zich over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
1 december 2011
Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van de drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
18 oktober 2011
GLB na 2013: meer aandacht voor milieu, nu het water nog

De gepresenteerde voorstellen voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 van EU Commissie zetten intensiever in op milieu. Vewin: zet ook in op water.

Lees verder
16 september 2011
Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Vannacht heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding wordt verboden.

Lees verder
15 juli 2011
EU Commissie: “efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen als water van groot belang”

Dit zei Martin Scheele, vertegenwoordiger van DG Landbouw van de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Lees verder
12 juli 2011
Vewin aanwezig op EU bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Vewin volgt de ontwikkelingen omtrent het onderwerp droogte op de voet. Vewin bezoekt de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’ om daarover in EU verband te praten.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin over debat Activiteitenbesluit: stel meten verplicht

Doel van het ‘Activiteitenbesluit’ is administratieve lastenverlichting voor landbouwbedrijven. Vewin stelt dat hierin waterkwaliteitsmetingen verplicht moeten worden.

Lees verder
20 juni 2011
Vewin-activiteiten deze week: aandacht voor het ‘agrarische activiteitenbesluit’

Vewin zet zich deze week in voor de lobby rondom het ‘agrarische activiteitenbesluit’. Tevens loopt een KRO reportagereeks over waterbedrijven.

Lees verder
18 april 2011
Vergroening in Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het GLB wordt hervormd. Bureau Brussel (Vewin, UVW) heeft een gesprek georganiseerd met DG Landbouw van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor de herziening.

Lees verder
11 april 2011
Nieuwe GLB website verbreedt dialoog

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de website toekomstGLB.nl gelanceerd om het dialoog over het nieuwe beleid te verbreden.

Lees verder
16 februari 2011
Meer bestrijdingsmiddelen in water door coalitie

Nederland zet de sluizen open voor nog verdere verontreiniging van het milieu, oppervlaktewater en het grondwater door een verruiming van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Lees verder
7 februari 2011
Blijven toetsen op drinkwatercriterium

Het is essentieel, dat het Ctgb blijft toetsen op het drinkwatercriterium. Dit heeft Vewin in een brief aan de staatssecretarissen Atsma (milieu) en Bleker (landbouw) laten weten.

Lees verder