Aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater wat gebruikt wordt als bron voor drinkwaterbereiding

 

Drinkwaterbedrijven treffen gewasbeschermingsmiddelen, biociden en andere stoffen aan in drinkwaterbronnen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voert een extra toets uit voor de beoordeling van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, biociden en metabolieten, die boven het drinkwatercriterium van 0,1 µg/l worden aangetroffen. Dat betekent dat voor nieuwe beoordelingen, herbeoordeling of aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een middel met stoffen uit onderstaande lijst een aanvullende analyse op basis van de meetgegevens wordt uitgevoerd.

Per januari 2019 maakt het Ctgb voor de beoordeling van het drinkwatercriterium (milieu) voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater voor onderstaande stoffen gebruik van de meetgegevens over 2013 t/m 2017. Deze gegevens kunt u bij Vewin (klik hier) opvragen ten behoeve van de berekening van het 90-percentiel voor de individuele innamepunten, voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier bij het Ctgb. De hiervoor benodigde werkinstructie is beschikbaar via Ctgb.nl onder de 'Werkinstructies'. De lijst met gewasbeschermingsmiddelen die de norm van 0,1 µg/l in het oppervlaktewater overschrijden wordt jaarlijks door Vewin aan het Ctgb gestuurd. Voor de periode 2013 t/m 2017 betreft het de volgende werkzame stoffen en metabolieten:

Aminomethylfosfonzuur*

azadirachtin A

bentazon

boscalid

carbendazim*

Chloridazon

DEET

Desfenylchloridazon*

dimethenamide

dimethenamide-ESA*

dimethenamide-p

dimethoaat

Etridiazool

fenpropimorf

fluroxypyr

glufosinaat-ammonium

Glyfosaat

isoproturon

MCPA

mecoprop (MCPP)

metazachloor-C-metab*.

metazachloor-S-metab*.

metamitron

metolachloor

metolachloor-C-metab*

metolachloor-S-metab*.

Monobroomazijnzuur

monochloorazijnzuur*

N,N-dimethylsulfamide*

oxamyl

pyrimethanil

terbutylazine

THPI (metab. captan)*

trifluorazijnzuur (TFA)*

Triflusulfuron-methyl

2,4-D

2,6-dichloorbenzamide*

(metabolieten zijn aangegeven met *)