Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Terug 27 juni 2018

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

​Op circa 200 locaties in Nederland wordt grondwater onttrokken voor de bereiding van drinkwater. Circa 60% van ons drinkwater wordt gemaakt uit grondwater. Drinkwater is aangemerkt als een Nationaal be­lang. Dit vereist dat dit belang ook nationaal wordt afgewogen ten opzichte van andere nationale belan­gen in de ondergrond. Vewin wenst dat STRONG daarvoor wordt aangescherpt.

Voorzorgbeginsel

Drinkwaterwinning is een zeer kwetsbare functie in de ondergrond. Extra voorzorg bij nieuwe onder­grondse functies is daarom nodig, zeker als risico's nog onvoldoende bekend zijn. Incidenten met borin­gen voor zoutwinning en afvalwaterinjectie tonen aan dat het risico op grondwaterverontreiniging door lekkages bij mijnbouwactiviteiten niet uitgesloten is. Het voorzorgprincipe moet hier leidend zijn.
Hanteer bij risicovolle mijnbouwactiviteiten in de ondergrond het voorzorgprincipe in relatie tot bescherming van bronnen voor de drinkwatervoorziening.

Geen mijnbouw in gebieden voor de waterwinning

IPO en Vewin hebben eind 2016 in een gezamenlijke brief aan de minister van IenM aangegeven dat mijnbouw­activiteiten door provincies niet worden toegestaan in gebieden voor de drinkwatervoorziening. In STRONG worden grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en boringvrije zones wél, maar door provincies aangewezen intrekgebieden van waterwinningen níet uitgesloten voor mijnbouw. Mijnbouw vanaf de zijkant ónder de drinkwatergebieden wordt volgens STRONG eveneens toegestaan. Vewin wenst dat deze uitsluitingen in STRONG worden aangescherpt.
Sluit mijnbouw ook uit in intrekgebieden van waterwinningen en ook ónder gebie­den die door de provincies voor grondwaterwinning zijn vastgesteld.

Functiescheiding bij aanvullende strategische voorraden (ASV's)

Voor de toekomstige drinkwatervoorziening zullen de provincies Aanvullende Strategische Voorraden aanwijzen en daarvoor het beschermingsbeleid formuleren. Het uitgangspunt zal daarbij scheiding van functies zijn. Aanwijzing van ASV's zal zo veel mogelijk plaatsvinden buiten gebieden waar ontwikkelin­gen zijn voor geothermie. Het ruimtelijke spanningsveld waterwinning-geothermie wordt daarmee zo veel mogelijk vermeden en stringent beschermingsbeleid voor grondwater is mogelijk zonder dat andere maatschappelijk gewenste functies zoals geothermie onevenredig worden belemmerd. Het Rijk dient bij mijnbouwwetvergunningen voor deze ASV's het provinciale beleid te volgen.
Volg voor aanvullende strategische voorraden het provinciale grondwaterbeschermingsbe­leid bij mijnbouwwetvergunningen.

Uitsluiting van mijnbouwactiviteiten verankeren in regelgeving

In 2016 is in de Mijnbouwwet de mogelijkheid geïntroduceerd om ruimtelijk beleid te voeren voor mijn­bouwactiviteiten. Hiermee kunnen mijnbouwactiviteiten in bepaalde gebieden op voorhand worden uitge­sloten, o.a. in verband met planmatig gebruik of beheer van grondwater met het oog op de winning van drinkwater.  Met deze wetswijziging is beoogd om het in STRONG geformuleerde ruimtelijke beleid in relatie tot drinkwater door te laten werken naar mijnbouwvergunningen. Uitsluitingen in gebieden voor de waterwinning moeten daarvoor wel in een AMvB (BARRO) worden vastgelegd.
Neem de uitsluitingen van mijnbouwactiviteiten in gebieden voor de waterwinning over in de mijnbouwregelgeving (BARRO)

Verplicht monitoring

Grondwater is een traag reagerend systeem. Effecten van verontreinigingen worden vaak pas na vele jaren opgemerkt. Het is daarom noodzakelijk dat bij mijnbouwboringen altijd monitoring van het diepe grondwater verplicht wordt om eventuele calamiteiten en verontreinigingen tijdig te detecteren en passende maatregelen te treffen.
Zorg voor verplichte monitoring van het diepe grondwater bij mijnbouwboringen

Download standpunt

Tags by dit artikel

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt