Gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie

 

Drinkwaterbedrijven treffen gewasbeschermingsmiddelen, biociden en andere stoffen aan in drinkwaterbronnen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voert een extra toets uit voor de beoordeling van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, biociden en metabolieten, die boven het drinkwatercriterium van 0,1 µg/l worden aangetroffen. Voor humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten zoals vastgesteld en ontsloten via de RIVM-website Risico’s van Stoffen geldt 1 µg/l. Dat betekent dat voor nieuwe beoordelingen, herbeoordeling of aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een middel met stoffen uit onderstaande lijst een aanvullende analyse op basis van de meetgegevens wordt uitgevoerd.

Per januari 2021 maakt het Ctgb voor de beoordeling van het drinkwatercriterium (milieu) voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater voor onderstaande stoffen gebruik van de meetgegevens over 2015 t/m 2019. Deze gegevens kunt u bij Vewin (klik hier) opvragen ten behoeve van de berekening van het 90-percentiel voor de individuele innamepunten, voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier bij het Ctgb. De hiervoor benodigde werkinstructie is beschikbaar via Ctgb.nl onder de 'Werkinstructies'. De lijst met relevante stoffen die de norm van 0,1 µg/l of 1 µg/l in het oppervlaktewater overschrijden wordt jaarlijks door Vewin aan het Ctgb gestuurd. Voor de periode 2015 t/m 2019 betreft het de volgende werkzame stoffen en metabolieten:

aminomethylfosfonzuur*  

azadirachtin 

bentazon 

boscalid  

carbendazim*  

chloridazon 

DEET 

dimethenamide-p 

dimethoaat 

ethofumesaat 

etridiazool 

fluopyram 

fluroxypyr  

glufosinaat-ammonium 

Glyfosaat 

lambda-cyhalothrin

MCPA 

mecoprop (MCPP) 

metamitron 

metolachloor 

metribuzine 

monobroomazijnzuur 

monochloorazijnzuur*  

N,N-dimethylsulfamide*  

oxamyl  

prosulfocarb

pyrimethanil 

terbutylazine 

tetrahydroftaalimide (THPI,  metab. captan)* 

tolclofos-methyl 

trifluorazijnzuur (TFA)*  

Triflusulfuron-methyl 

2,4-D

(metabolieten zijn aangegeven met *)