Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2014
Waterspiegel Update 10: schaf precariobelasting nutsbedrijven af
19 december 2014
Waterspiegel Update 10: schaf precariobelasting nutsbedrijven af

Vewin heeft Waterspiegel Update 10 gepubliceerd waarin wordt gestart met de Vewin precariopetitie. andere onderwerpen zijn o.a. Vennootschapsbelasting en het verbod op onkruidbestrijding.

Lees verder
Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan
18 december 2014
Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan

Tijdens de stemmingen over planMER moties voor de structuurvisie schaliegas is deze week een motie aangenomen van Eric Smaling van de SP om ook proefboringen naar schaliegas in deze kabinetsperiode uit te sluiten.

Lees verder
Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring
16 december 2014
Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland hebben de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 16 december een petitie aangeboden. Doel: afschaffing van precariobelasting op nutsbedrijven.

Lees verder
Petitie stoppen precario op nutsleidingen aan Tweede Kamer
15 december 2014
Petitie stoppen precario op nutsleidingen aan Tweede Kamer

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland willen dat de Tweede Kamer de minister van Binnenlandse Zaken vraagt, om nu, na 10 jaar moties, met een wetsvoorstel te komen dat precarioheffing op nutsleidingen zo spoedig mogelijk stopt.

Lees verder
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten
15 december 2014
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten

Op 15 december wordt het wetsvoorstel Vennootschapsbelasting-plicht overheidsondernemingen in de Tweede Kamer behandeld. Vewin: Voorkom de administratieve last voor drinkwaterbedrijven, als gevolg van deze wet.

Lees verder
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid
11 december 2014
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid

Op 9 december vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) plaats. Er werden kritische vragen gesteld aan de indieners van het wetsvoorstel.

Lees verder
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
10 december 2014
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald

​De VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn.

Lees verder
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op
10 december 2014
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op

Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.

Lees verder
ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit
9 december 2014
ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet aan de gestelde normen. Dit blijkt uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees verder
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen
9 december 2014
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen

Dinsdag 9 december spreekt de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid (Woo). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van de drinkwatersector.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014: De poepfabriek dubbel in de prijzen
3 december 2014
Waterinnovatieprijs 2014: De poepfabriek dubbel in de prijzen

Kunststof sluisdeuren, een nieuwe techniek om water te zuiveren, waterbergende kasdaken en educatieprogramma De Poepfabriek. De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, zijn op 2 december bekend gemaakt.

Lees verder
Waterspiegel Update 9: Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving
2 december 2014
Waterspiegel Update 9: Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving

Vewin heeft Waterspiegel Update 9 gepubliceerd. Hierin wordt o.a. staatssecretaris Mansveld gevraagd om het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw zo spoedig mogelijk om te zetten in wetgeving.

Lees verder
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties
27 november 2014
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties

Vewin is verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal voor de drinkwatersector belangrijke moties over bodemverontreiniging, waterkwaliteit en medicijnresten.

Lees verder
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven
26 november 2014
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Minister Opstelten geeft in deze brief aan dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden.

Lees verder
Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'
19 november 2014
Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'

Vewin heeft op het 'Bodem Breed Symposium 2014' op 18 en 19 november te Lunteren de problemen van bodemverontreiniging voor de Nederlandse drinkwatersector toegelicht.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit
18 november 2014
Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Tijdens het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer was er behalve voor het Deltaprogramma ook veel aandacht voor zoetwater en waterkwaliteit.

Lees verder
Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water
12 november 2014
Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water

De drinkwatersector en de waterschappen hebben op 12 november een plan van aanpak gepresenteerd om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014: Drie nominaties voor twee drinkwaterbedrijven
7 november 2014
Waterinnovatieprijs 2014: Drie nominaties voor twee drinkwaterbedrijven

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden, waaronder de drinkwaterbedrijven Waternet en PWN.

Lees verder
Kamer stelt kritische vragen over de Omgevingswet
7 november 2014
Kamer stelt kritische vragen over de Omgevingswet

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben onlangs in een schriftelijke reactie op de nieuwe Omgevingswet kritische vragen gesteld. Meerdere fracties hebben in hun inbreng zaken benoemd die relevant zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit
4 november 2014
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit

Op 17 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor o.a. het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak
3 november 2014
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak

Het ministerie van IenM en Vewin hebben vorige week in Utrecht de Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing. Doel van de dag: onderlinge verbindingen verduidelijken en verstevigen.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk
29 oktober 2014
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk

Tijdens de Drinkwaterdag “Samenwerking IenM en drinkwaterbedrijven bij crisisbeheersing” heeft Sabine Gielens (Vewin) de mindmap Drinkwaterincidenten aangeboden aan Ria Doedel (voorzitter Beveiliging en Crisismanagement). Deze maakt de brij aan informatie bij drinkwaterincidenten inzichtelijk.

Lees verder
Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer
29 oktober 2014
Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van IenM. In de begroting komen verschillende onderwerpen aan de orde die voor de drinkwatersector van belang zijn en waarvoor Vewin aandacht vraagt in haar Lobby Agenda 2014-2015.

Lees verder
ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg
23 oktober 2014
ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 23 oktober een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen.

Lees verder
Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier
21 oktober 2014
Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier

Vewin, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG​) en de Unie van Waterschappen (UvW) plaatsen in een gezamenlijke brief kanttekeningen bij de inhoud en vorm van een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer van EZ over schaliegas.

Lees verder
Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda
17 oktober 2014
Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda

De Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven versterken hun onderlinge samenwerking steeds meer. Albert Vermuë (directeur UvW) en Renée Bergkamp (directeur Vewin) geven hierop hun visie.

Lees verder
Ondertekening 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' voor robuuste infrastructuur
9 oktober 2014
Ondertekening 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' voor robuuste infrastructuur

Vewin directeur Renée Bergkamp heeft 9 oktober de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' getekend. Doel van de intentieverklaring is: werken aan o.a. de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder
Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij
7 oktober 2014
Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij

​​De minister van Economische Zaken heeft de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER schaliegas vastgesteld. Vewin ziet de aanpassingen als een stap in de goede richting.

Lees verder
‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’
3 oktober 2014
‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’

Vewin heeft Waterspiegel 3 gepubliceerd. Waarin o.a. Deltacommissaris Wim Kuijken ingaat op de positie van drinkwater bij het vaststellen van de voorzieningenniveaus in het Deltaprogramma.

Lees verder
Inschrijftermijn Waterinnovatieprijs verlengd
1 oktober 2014
Inschrijftermijn Waterinnovatieprijs verlengd

De inschrijftermijn voor de Waterinnovatieprijs 2014 is verlengd tot en met maandag 6 oktober. De Waterinnovatieprijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen

Lees verder
Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet
25 september 2014
Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet

Vewin wil in de nieuwe Omgevingswet dat het voor bestuursorganen voldoende helder is dat drinkwaterbelangen meegewogen moeten worden bij het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving.

Lees verder
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter
24 september 2014
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter

Deze week is er in de Tweede Kamer een overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Vewin grijpt dit overleg aan om te benadrukken dat het tijd wordt dat veiligheidsregio's het convenant met drinkwaterbedrijven uitvoeren.

Lees verder
Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter
23 september 2014
Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter

Uit RIVM onderzoek blijkt dat drinkwaterbedrijven voor de voorzienbare toekomst voldoende productiecapaciteit hebben om in de drinkwatervraag te kunnen voorzien. Wel blijkt de kwaliteit van het water een belangrijk probleem.

Lees verder
16 september 2014
Miljoenennota: Belasting op Leidingwater nog niet afgeschaft

In de begroting voor 2015 is geen lastenverlichting op drinkwater opgenomen. Het tarief van de Belasting op Leidingwater is begin 2014 voor kleine gebruikers verdubbeld. Vewin vraagt de Tweede Kamer om het kabinet tijdens het begrotingsdebat op te roepen om dit alsnog af te schaffen.

Lees verder
16 september 2014
Deltabeslissingen: zoetwater hoger op de agenda

Het Deltaprogramma brengt vandaag de voorstellen voor deltabeslissingen uit. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Vewin: geef drinkwatervoorziening prioriteit boven andere gebruikers.

Lees verder
Lobby Agenda 2014-2015
16 september 2014
Lobby Agenda 2014-2015

Ter gelegenheid van Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet.

Lees verder
Nieuwe website ‘OnsWater.nl’ maakt water persoonlijk
11 september 2014
Nieuwe website ‘OnsWater.nl’ maakt water persoonlijk

Waar komt jouw drinkwater vandaan? Hoe ver woon je onder NAP? Op 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd met waterinfo op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Lees verder
Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater
9 september 2014
Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater

Vewin steunt het Commissie MER advies inzake milieurisico’s van schaliegaswinning. Gevraagd wordt o.a. waarom boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen niet op voorhand worden uitgesloten.

Lees verder
Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening
9 september 2014
Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening

​Vewin is door de Tweede Kamer uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de Omgevingswet op 10 september. Kernbooschap Vewin: waarborg bescherming drinkwatervoorziening.

Lees verder
Fototentoonstelling Power of Water geopend
8 september 2014
Fototentoonstelling Power of Water geopend

Tijdens het Utrechtse Uitfeest op zondag 7 september is de tentoonstelling Power of Water geopend. Het foto-evenement Power of Water toont werk van (inter)nationale fotografen over het belang van water.

Lees verder
Eerste Nationale WaterSpaarders Dag: Oproep tot energie besparen
3 september 2014
Eerste Nationale WaterSpaarders Dag: Oproep tot energie besparen

Op donderdag 4 september a.s. vindt de eerste Nationale WaterSpaarders Dag plaats in en voor de Hermitage in Amsterdam. De WaterSpaardersbeweging stimuleert energiebesparing door het terugdringen van warm water gebruik. Vewin steunt de WaterSpaarders van harte.

Lees verder
Pak bodemverontreiniging nu aan
29 augustus 2014
Pak bodemverontreiniging nu aan

Op 29 augustus lichtte Vitens in Trouw de sluiting van twee waterbronnen toe in verband met bodemverontreiniging. Terecht maakt Vitens zich zorgen over de risico’s voor het grondwater. Ook Vewin pleit op nationaal niveau voor sanering van verontreinigingen.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014
27 augustus 2014
Waterinnovatieprijs 2014

In de drinkwatersector speelt innovatie een belangrijke rol. Vewin roept haar leden van harte op om drinkwatervindingen in te sturen naar de Waterinnovatieprijs. Een initiatief van de Unie van Waterschappen.

Lees verder
Begroting 2015: schaf Belasting op Leidingwater nu af
21 augustus 2014
Begroting 2015: schaf Belasting op Leidingwater nu af

​​In aanloop naar Prinsjesdag vraagt Vewin in een brief aan de fractievoorzitters en de waterwoordvoerders van de Tweede Kamer om de Belasting op Leidingwater (BoL) nu volledig af te schaffen.

Lees verder
Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma
4 augustus 2014
Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma

In dit interview met met Staatssecretaris Dijksma staat de nieuwe natuurvisie in Nederland centraal welke het kabinet onlangs presenteerde. Dijksma: ‘Drinkwaterbedrijven zijn onmisbare schakels voor de natuur en economie.’

Lees verder
Normen voor geneesmiddelresten in water
25 juli 2014
Normen voor geneesmiddelresten in water

De aanwezigheid van geneesmiddelresten in het milieu en drinkwaterbronnen vormt een groeiende zorg voor drinkwaterbedrijven. Vewin vindt het daarom een goede stap dat het RIVM in een rapport aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu normen adviseert voor verschillende geneesmiddelen die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.

Lees verder
Kamermoties beïnvloeden schaliegasonderzoek
8 juli 2014
Kamermoties beïnvloeden schaliegasonderzoek

Vewin heeft in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inspraak op het conceptplan voor de milieueffectrapportage (MER) voor het boren naar schaliegas.

Lees verder
Bronbescherming: “We gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet”
3 juli 2014
Bronbescherming: “We gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet”

Dit zegt Vewin plv. directeur Arjen Frentz in een artikel van Waterforum.net. Het artikel gaat in op twee aangenomen moties in de Tweede Kamer waarmee de Nederlandse drinkwaterbronnen beter worden beschermd.

Lees verder
Drinkwater en natuur, een kansrijke combinatie
27 juni 2014
Drinkwater en natuur, een kansrijke combinatie

Vewin zal woensdag, 2 juli, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en natuurbeheerders in de Tweede Kamer nader toelichten.

Lees verder
Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang
25 juni 2014
Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang

Vewin is verheugd, dat de Tweede Kamer drinkwater als nationaal belang benoemt in STRONG. Op 24 juni heeft de Tweede Kamer een motie met dit verzoek aangenomen.

Lees verder
23 juni 2014
Bescherm drinkwatervoorziening in Omgevingswet

Vewin mist een goede bescherming van de drinkwatervoorziening in het wetsvoorstel Omgevingswet en pleit ervoor om drinkwaterbescherming expliciet in deze wet op te nemen.

Lees verder
19 juni 2014
Gebiedsdossiers verankeren in Omgevingswet

Het RIVM heeft haar 'Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen' gepubliceerd. Vewin deelt de zorg die het RIVM uitspreekt over enkele onderdelen van de gebiedsdossiers.

Lees verder
12 juni 2014
Vewin licht standpunt op de Natuurvisie toe in de Tweede Kamer

Vewin heeft 12 juni haar standpunt op de nieuwe Natuurvisie van het kabinet toegelicht tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Lees verder
11 juni 2014
AO waterkwaliteit 11 juni: Benoem drinkwater als nationaal belang

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk. Actueel zijn de risico’s vanwege schaliegas. Oproep Vewin aan Tweede Kamer: benoem drinkwater als nationaal belang in STRONG.

Lees verder
10 juni 2014
Tweede Kamer wil risico's schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening uitsluiten

Ook wil de Tweede Kamer dat wordt onderzocht of het wel veilig is om vanaf 1000 meter diepte onder grondwaterbeschermingsgebieden te gaan boren.

Lees verder
5 juni 2014
Vewin opent schaliegas dossier pagina op website

Schaliegas staat volop in de belangstelling, zoals vandaag het schaliegas debat in de Tweede Kamer. Daarom heeft Vewin een schaliegas dossier op de website geopend.

Lees verder
4 juni 2014
Eerste stap volledige afschaffing Belasting op Leidingwater

De recent ingevoerde wijziging van de Belasting op Leidingwater wordt gelukkig weer herzien. Vewin: schaf BoL ook af voor consumenten

Lees verder
Debat schaliegas: sluit drinkwatergebieden volledig uit
3 juni 2014
Debat schaliegas: sluit drinkwatergebieden volledig uit

Donderdag 5 juni debatteert de Tweede Kamer over de risico’s en mogelijke gevolgen van schaliegas. Vewin roept de Kamerleden op drinkwatergebieden volledig uit te sluiten.

Lees verder
28 mei 2014
Schaliegasstudie neemt zorgen voor drinkwater niet weg

Slechts een beperkt deel van de door provincies aangewezen beschermingsgebieden voor drinkwaterbronnen wordt uitgezonderd in een te houden onderzoek van EZ naar schaliegaswinning.

Lees verder
27 mei 2014
Drugs in water: topje van de ijsberg

Uit Europees onderzoek blijkt dat in 40 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden. Drugs vormen echter slechts het topje van de ijsberg van een groter probleem: medicijnresten in water.

Lees verder
26 mei 2014
Werkbezoek Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) aan PWN

Barbara Visser (VVD) heeft mede op uitnodiging van Vewin een werkbezoek gebracht aan PWN zuiveringslocatie Andijk.

Lees verder
9 mei 2014
Watergebruik thuis daalt al 2 decennia

Uit het rapport Watergebruik Thuis 2013 blijkt, dat de Nederlander de afgelopen 2 decennia steeds minder drinkwater gebruikt. Van 135 liter (persoon/dag) in 1992 naar 119 liter nu.

Lees verder
30 april 2014
Drinkwaterwet vervult wensen EU burgerinitiatief Right2Water

Vewin is positief over de beoordeling van het ministerie van I&M van het geslaagde Europese burgerinitiatief Right2Water. Het initiatief roept o.a. op om de drinkwatervoorziening niet te privatiseren.

Lees verder
25 april 2014
Erkenning drinkwater als nationaal belang

Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M

Lees verder
25 april 2014
Groene Tafel Natuur & Drinkwater: meer natuur, schoner water

Grotere natuurgebieden, een betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijkheden. Dat is de uitkomst van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater

Lees verder
18 april 2014
Riksta Zwart nieuwe directeur Waterbedrijf Groningen

Gisterenmiddag heeft de Raad van Commissarissen van Waterbedrijf Groningen ingestemd met de voorgenomen benoeming van Riksta Zwart als nieuwe directeur.

Lees verder
17 april 2014
'Gewoon kraanwater' een film over de wereld achter de kraan

Achter de kraan zit een verhaal van 119.000 kilometer lang, van honderden jaren oud, van strijd tegen calamiteiten en ziekten, van zuivering met de modernste technieken en borging van de volksgezondheid.

Lees verder
17 april 2014
Internationale activiteiten drinkwaterbedrijven op 1 website: www.idwp.nl

Vewin heeft vandaag de website www.idwp.nl gelanceerd, waar de internationale activiteiten van de Nederlandse drinkwaterbedrijven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn samengebracht.

Lees verder
14 april 2014
Convenant met schuldhulpverlening getekend

Consumenten die meewerken aan een oplossing voor hun schulden en hun periodieke termijnen weer betalen, worden niet afgesloten van drinkwater. Dat is de kern van het convenant dat de VewiN en de NVVK vandaag hebben gesloten.

Lees verder
10 april 2014
Directeur Vewin reageert op OESO waterbeheer rapport en pleit voor meer focus op waterkwaliteit

Vewin directeur Renée Bergkamp licht vandaag tijdens het KNW voorjaarscongres het standpunt van de drinkwatersector op het OESO rapport waterbeheer toe.

Lees verder
9 april 2014
Geen geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen = samenwerken

Een holistische benadering van het geneesmiddelresten probleem in drinkwaterbronnen. Daartoe riep plv. Vewin directeur Arjen Frentz vandaag op tijdens een VN-Milieuprogramma workshop.

Lees verder
4 april 2014
Drinkwatersector roept op tot lastenverlichting

Nu in Den Haag de besprekingen over de Rijksbegroting van 2015 van start zijn gegaan, roept Vewin op om de Belasting op Leidingwater (BoL) af te schaffen.

Lees verder
27 maart 2014
Gezondheidsraad ongenuanceerd over drinkwater

Vewin stuurt een brief aan de Gezondheidsraad, omdat in een advies van de Gezondheidsraad ongenuanceerd over drinkwater wordt gesproken.

Lees verder
25 maart 2014
Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt Brabant Water

Op maandag 24 maart heeft Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, een bezoek gebracht aan Brabant over het thema chemievrij onkruidbeheer.

Lees verder
18 maart 2014
Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen

RIVM-onderzoek toont aan dat maatregelen noodzakelijk zijn voor bescherming van drinkwaterbronnen. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing.

Lees verder
17 maart 2014
OESO-rapport: niet achterover leunen

OESO heeft de Nederlandse water governance geanalyseerd. Vewin vindt dat OESO vooral op het punt van watervervuiling een scherper advies had moeten bieden.

Lees verder
7 maart 2014
Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien

De wijzigingen in de Belasting op Leidingwater hebben een grotere, negatieve impact dan betrokken partijen voorzagen. Het gaat vooral om de negatieve impact op het milieu.

Lees verder
5 maart 2014
Tweede Kamer stemt in met verbod op chemische onkruidbestrijding

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Vewin is verheugd met dit verbod van Staatssecretaris Mansveld.

Lees verder
19 februari 2014
Vewin ingezonden brief in Volkskrant: Onschuldige allesdoder?

Naar aanleiding van het Volkskrantartikel 'Gif in verdomhoek' is vandaag een ingezonden brief van Vewin in de Volkskrant verschenen met als kop: Onschuldige allesdoder?

Lees verder
31 januari 2014
Drinkwaterbedrijven lichten standpunten medicijnresten toe in Tweede Kamer

PWN directeur Den Blanken en Vitens directievoorzitter Declercq hebben op 30 januari in de Tweede Kamer de standpunten van de drinkwatersector inzake medicijnresten toegelicht.

Lees verder
28 januari 2014
Medicijnen: voorkomen is beter dan genezen

We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen. De drinkwatersector pleit daarom voor een aanpak bij de bron.

Lees verder
23 januari 2014
Drinkwatersector op koers bij Bestuursakkoord Water

De drinkwatersector heeft koplopers, geen achterblijvers en haalt de bijdrage van Euro 70 mln. in de bezuinigingstaakstelling. Dit staat in de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen.

Lees verder