Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2014
Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan
18 december 2014
Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan

Tijdens de stemmingen over planMER moties voor de structuurvisie schaliegas is deze week een motie aangenomen van Eric Smaling van de SP om ook proefboringen naar schaliegas in deze kabinetsperiode uit te sluiten.

Lees verder
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties
27 november 2014
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties

Vewin is verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal voor de drinkwatersector belangrijke moties over bodemverontreiniging, waterkwaliteit en medicijnresten.

Lees verder
Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'
19 november 2014
Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'

Vewin heeft op het 'Bodem Breed Symposium 2014' op 18 en 19 november te Lunteren de problemen van bodemverontreiniging voor de Nederlandse drinkwatersector toegelicht.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit
18 november 2014
Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Tijdens het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer was er behalve voor het Deltaprogramma ook veel aandacht voor zoetwater en waterkwaliteit.

Lees verder
Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water
12 november 2014
Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water

De drinkwatersector en de waterschappen hebben op 12 november een plan van aanpak gepresenteerd om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen.

Lees verder
Kamer stelt kritische vragen over de Omgevingswet
7 november 2014
Kamer stelt kritische vragen over de Omgevingswet

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben onlangs in een schriftelijke reactie op de nieuwe Omgevingswet kritische vragen gesteld. Meerdere fracties hebben in hun inbreng zaken benoemd die relevant zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit
4 november 2014
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit

Op 17 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor o.a. het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder
Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer
29 oktober 2014
Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van IenM. In de begroting komen verschillende onderwerpen aan de orde die voor de drinkwatersector van belang zijn en waarvoor Vewin aandacht vraagt in haar Lobby Agenda 2014-2015.

Lees verder
Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier
21 oktober 2014
Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier

Vewin, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG​) en de Unie van Waterschappen (UvW) plaatsen in een gezamenlijke brief kanttekeningen bij de inhoud en vorm van een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer van EZ over schaliegas.

Lees verder
Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda
17 oktober 2014
Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda

De Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven versterken hun onderlinge samenwerking steeds meer. Albert Vermuë (directeur UvW) en Renée Bergkamp (directeur Vewin) geven hierop hun visie.

Lees verder
Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij
7 oktober 2014
Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij

​​De minister van Economische Zaken heeft de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER schaliegas vastgesteld. Vewin ziet de aanpassingen als een stap in de goede richting.

Lees verder
‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’
3 oktober 2014
‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’

Vewin heeft Waterspiegel 3 gepubliceerd. Waarin o.a. Deltacommissaris Wim Kuijken ingaat op de positie van drinkwater bij het vaststellen van de voorzieningenniveaus in het Deltaprogramma.

Lees verder
Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter
23 september 2014
Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter

Uit RIVM onderzoek blijkt dat drinkwaterbedrijven voor de voorzienbare toekomst voldoende productiecapaciteit hebben om in de drinkwatervraag te kunnen voorzien. Wel blijkt de kwaliteit van het water een belangrijk probleem.

Lees verder
16 september 2014
Deltabeslissingen: zoetwater hoger op de agenda

Het Deltaprogramma brengt vandaag de voorstellen voor deltabeslissingen uit. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Vewin: geef drinkwatervoorziening prioriteit boven andere gebruikers.

Lees verder
Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater
9 september 2014
Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater

Vewin steunt het Commissie MER advies inzake milieurisico’s van schaliegaswinning. Gevraagd wordt o.a. waarom boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen niet op voorhand worden uitgesloten.

Lees verder
Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening
9 september 2014
Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening

​Vewin is door de Tweede Kamer uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de Omgevingswet op 10 september. Kernbooschap Vewin: waarborg bescherming drinkwatervoorziening.

Lees verder
Pak bodemverontreiniging nu aan
29 augustus 2014
Pak bodemverontreiniging nu aan

Op 29 augustus lichtte Vitens in Trouw de sluiting van twee waterbronnen toe in verband met bodemverontreiniging. Terecht maakt Vitens zich zorgen over de risico’s voor het grondwater. Ook Vewin pleit op nationaal niveau voor sanering van verontreinigingen.

Lees verder
Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma
4 augustus 2014
Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma

In dit interview met met Staatssecretaris Dijksma staat de nieuwe natuurvisie in Nederland centraal welke het kabinet onlangs presenteerde. Dijksma: ‘Drinkwaterbedrijven zijn onmisbare schakels voor de natuur en economie.’

Lees verder
Normen voor geneesmiddelresten in water
25 juli 2014
Normen voor geneesmiddelresten in water

De aanwezigheid van geneesmiddelresten in het milieu en drinkwaterbronnen vormt een groeiende zorg voor drinkwaterbedrijven. Vewin vindt het daarom een goede stap dat het RIVM in een rapport aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu normen adviseert voor verschillende geneesmiddelen die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.

Lees verder
Kamermoties beïnvloeden schaliegasonderzoek
8 juli 2014
Kamermoties beïnvloeden schaliegasonderzoek

Vewin heeft in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inspraak op het conceptplan voor de milieueffectrapportage (MER) voor het boren naar schaliegas.

Lees verder
Bronbescherming: “We gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet”
3 juli 2014
Bronbescherming: “We gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet”

Dit zegt Vewin plv. directeur Arjen Frentz in een artikel van Waterforum.net. Het artikel gaat in op twee aangenomen moties in de Tweede Kamer waarmee de Nederlandse drinkwaterbronnen beter worden beschermd.

Lees verder
Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang
25 juni 2014
Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang

Vewin is verheugd, dat de Tweede Kamer drinkwater als nationaal belang benoemt in STRONG. Op 24 juni heeft de Tweede Kamer een motie met dit verzoek aangenomen.

Lees verder
23 juni 2014
Bescherm drinkwatervoorziening in Omgevingswet

Vewin mist een goede bescherming van de drinkwatervoorziening in het wetsvoorstel Omgevingswet en pleit ervoor om drinkwaterbescherming expliciet in deze wet op te nemen.

Lees verder
19 juni 2014
Gebiedsdossiers verankeren in Omgevingswet

Het RIVM heeft haar 'Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen' gepubliceerd. Vewin deelt de zorg die het RIVM uitspreekt over enkele onderdelen van de gebiedsdossiers.

Lees verder
12 juni 2014
Vewin licht standpunt op de Natuurvisie toe in de Tweede Kamer

Vewin heeft 12 juni haar standpunt op de nieuwe Natuurvisie van het kabinet toegelicht tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Lees verder
11 juni 2014
AO waterkwaliteit 11 juni: Benoem drinkwater als nationaal belang

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk. Actueel zijn de risico’s vanwege schaliegas. Oproep Vewin aan Tweede Kamer: benoem drinkwater als nationaal belang in STRONG.

Lees verder
10 juni 2014
Tweede Kamer wil risico's schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening uitsluiten

Ook wil de Tweede Kamer dat wordt onderzocht of het wel veilig is om vanaf 1000 meter diepte onder grondwaterbeschermingsgebieden te gaan boren.

Lees verder
Debat schaliegas: sluit drinkwatergebieden volledig uit
3 juni 2014
Debat schaliegas: sluit drinkwatergebieden volledig uit

Donderdag 5 juni debatteert de Tweede Kamer over de risico’s en mogelijke gevolgen van schaliegas. Vewin roept de Kamerleden op drinkwatergebieden volledig uit te sluiten.

Lees verder
28 mei 2014
Schaliegasstudie neemt zorgen voor drinkwater niet weg

Slechts een beperkt deel van de door provincies aangewezen beschermingsgebieden voor drinkwaterbronnen wordt uitgezonderd in een te houden onderzoek van EZ naar schaliegaswinning.

Lees verder
27 mei 2014
Drugs in water: topje van de ijsberg

Uit Europees onderzoek blijkt dat in 40 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden. Drugs vormen echter slechts het topje van de ijsberg van een groter probleem: medicijnresten in water.

Lees verder
26 mei 2014
Werkbezoek Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) aan PWN

Barbara Visser (VVD) heeft mede op uitnodiging van Vewin een werkbezoek gebracht aan PWN zuiveringslocatie Andijk.

Lees verder
25 april 2014
Erkenning drinkwater als nationaal belang

Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M

Lees verder
25 april 2014
Groene Tafel Natuur & Drinkwater: meer natuur, schoner water

Grotere natuurgebieden, een betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijkheden. Dat is de uitkomst van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater

Lees verder
10 april 2014
Directeur Vewin reageert op OESO waterbeheer rapport en pleit voor meer focus op waterkwaliteit

Vewin directeur Renée Bergkamp licht vandaag tijdens het KNW voorjaarscongres het standpunt van de drinkwatersector op het OESO rapport waterbeheer toe.

Lees verder
9 april 2014
Geen geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen = samenwerken

Een holistische benadering van het geneesmiddelresten probleem in drinkwaterbronnen. Daartoe riep plv. Vewin directeur Arjen Frentz vandaag op tijdens een VN-Milieuprogramma workshop.

Lees verder
25 maart 2014
Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt Brabant Water

Op maandag 24 maart heeft Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, een bezoek gebracht aan Brabant over het thema chemievrij onkruidbeheer.

Lees verder
18 maart 2014
Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen

RIVM-onderzoek toont aan dat maatregelen noodzakelijk zijn voor bescherming van drinkwaterbronnen. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing.

Lees verder
17 maart 2014
OESO-rapport: niet achterover leunen

OESO heeft de Nederlandse water governance geanalyseerd. Vewin vindt dat OESO vooral op het punt van watervervuiling een scherper advies had moeten bieden.

Lees verder
31 januari 2014
Drinkwaterbedrijven lichten standpunten medicijnresten toe in Tweede Kamer

PWN directeur Den Blanken en Vitens directievoorzitter Declercq hebben op 30 januari in de Tweede Kamer de standpunten van de drinkwatersector inzake medicijnresten toegelicht.

Lees verder
28 januari 2014
Medicijnen: voorkomen is beter dan genezen

We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen. De drinkwatersector pleit daarom voor een aanpak bij de bron.

Lees verder
20 januari 2014
Voorkom geneesmiddelen aan de bron: Vewin stuurt standpunten aan Tweede kamer

In aanloop naar het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over geneesmiddelen en waterkwaliteit (30 januari) heeft Vewin haar standpunten aan de Tweede kamer toegezonden.

Lees verder