Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2023
Drinkwatersector slaat alarm: nu actie nodig!
27 december 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij Oasen in Zuid-Holland en Waternet in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen...

Lees verder
Waterspiegel 4: Afscheid voorzitter, 25 jaar benchmark en PFAS
13 december 2023

De laatste Waterspiegel van dit jaar toont op de cover Vewin-voorzitter Peter van der Velden. Hij neemt na twee termijnen eind dit jaar afscheid als voorzitter van de vereniging. In een afscheidsinterview deelt hij zijn reflecties op de afgelopen jaren. Verder in dit nummer is er aandacht voor de opbrengsten van 25 jaar benchmark en verschillende visies op het Europese restrictievoorstel voor PFAS...

Lees verder
Drinkwaterbedrijven en waterschappen: water moet hoger op de Europese agenda
4 december 2023

In Nederland hebben we de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug. Toch bereiden de politieke partijen alweer de volgende verkiezingen voor: de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben samen een aantal punten aangedragen voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in aanloop naar deze verkiezingen. Hierin wordt opgeroepen...

Lees verder
Europa mist kans drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
29 november 2023

Op 22 november stemde het Europees Parlement tegen de voorgestelde EU Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin betreurt deze uitslag en benadrukt dat Europa hiermee de kans mist drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
Vewin roept Europees Parlement op drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
22 november 2023

Op 22 november stemt het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie voor de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin is voorstander van deze verordening omdat deze een stap in de goede richting is voor de bescherming van drinkwaterbronnen door deze te definiëren als ‘gevoelige gebieden’ (sensitive areas).

Lees verder
Rondje Malieveld met Pieter Grinwis
16 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Lees verder
Rondje Malieveld met Marieke Koekkoek
10 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid voor Volt.

Lees verder
Rondje Malieveld met Tjeerd de Groot
8 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voorD66.

Lees verder
Verkiezingsdebat Water: Kamerleden in debat over waterkwaliteit
7 november 2023

Op 6 november vond in Nieuwspoort het Verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. Onder grote belangstelling discussieerden diverse (kandidaat) Kamerleden met elkaar over waterkwaliteit.

Lees verder
Rondje Malieveld met Eline Vedder
1 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Eline Vedder, Tweede Kamerlid voor het CDA.

Lees verder
‘Levering drinkwater voor veel bedrijven van levensbelang’
27 oktober 2023

Capaciteitsgebrek maakt het honoreren van aanvragen van zakelijke klanten voor het leveren van drinkwater in bepaalde delen van het land steeds moeilijker – en soms zelfs onmogelijk. Hoe belangrijk is drinkwater voor bedrijven? Gertjan Lankhorst van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) geeft het antwoord.

Lees verder
Onderzoek naar particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen en effect op waterkwaliteit
11 oktober 2023

Bestrijdingsmiddelen worden niet alleen ingezet in de landbouw, ook particulieren gebruiken ze om bijvoorbeeld hun tuin onkruidvrij te houden. Een onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel laat zien hoeveel bestrijdingsmiddelen particulieren gebruiken en wat de risico’s daarvan zijn.

Lees verder
Kamer dringt per motie aan de KRW doelen te halen door gerichte regulering vervuilingsbronnen
5 oktober 2023

De Tweede Kamer onderstreept het belang van het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) door het aannemen van de motie Bromet-Van Esch op 3 oktober. De Kamer verzoekt de regering met deze motie om vóór 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen van water in kaart te brengen.

Lees verder
‘Urgentie om waterkwaliteit aan te pakken is enorm: nu doorpakken!’
4 oktober 2023

Directeur Natuur & Milieu Marjolein Demmers over het recente Rli-rapport en het belang van het tijdig halen van de KRW-doelen.

Lees verder
Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven
28 september 2023

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Lees verder
Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening
20 september 2023

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Lees verder
 Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water
15 september 2023

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Lees verder
Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen
14 september 2023

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten.

Lees verder
Kabinetsreactie Rli-advies over KRW en invulling van KRW-impulsprogramma: niet controversieel
8 september 2023

Het kabinet Rutte IV is sinds de val op 7 juli demissionair. Dossiers die de Tweede Kamer 'controversieel' verklaart, schuiven daarom door naar een volgende regering. De vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 september de kabinetsreactie op het Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma niet-controversieel verklaard.

Lees verder
Strategisch adviseur Anneke de Groot (PWN) 'Dringend nieuwe bronnen nodig door groeiende vraag naar water.'
27 juli 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij WML in Limburg en PWN in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen bij...

Lees verder
‘Overheid heeft zorgplicht voor voldoende drinkwater voor bedrijven’
20 juli 2023

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht aan zakelijke klanten en het tijdig halen van de KRW-doelen.

Lees verder
Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel
14 juli 2023

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Lees verder
Tweeminutendebat Water
7 juli 2023

Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor (drink)water en dienden diverse moties in met een relatie met drinkwater.

Lees verder
Relatie tussen (grond)water en bodem moet duidelijker in nieuwe Bodem Monitoringswet
6 juli 2023

Op 5 juli heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de Soil Monitoring Law (Bodem Monitoringswet). Het doel van deze Bodemrichtlijn is een ‘monitoring framework’ voor alle bodems in Europa op te zetten en de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Lees verder
KRW, leveringszekerheid drinkwater en WACC belangrijke thema's in Commissiedebat Water
9 juni 2023

​Op 7 juni vond het Commissiedebat Water plaats in de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het debat gaven Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL) en Eva van Esch (PvdD) aan meer concreetheid te willen zien in de plannen van de minister wat betreft de KRW-impuls, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen....

Lees verder
Rondetafelgesprek Kaderrichtlijn Water; de tijd dringt
7 juni 2023

Op 1 juni gingen de Vaste Kamercommissies van IenW en LNV (deels) in gesprek met experts, overheden en maatschappelijke organisaties over de stand van zaken wat betreft de Kaderrichtlijn Water. De opkomst van de Kamerleden bij dit rondetafelgesprek was hoog.

Lees verder
Bezoek Kamerleden aan drinkwatersector in teken van zekerstellen toekomst drinkwater
15 mei 2023

Op 12 mei hebben Kamerleden van de Vaste Kamercommissies van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse drinkwatersector, op een productielocatie in Scheveningen. Peter van der Velden (voorzitter Vewin) en Wim Drossaert (directeur Dunea) hebben de Tweede Kamerleden welkom geheten. Bij dit bezoek stond ‘de toekomst van ons drinkwater’ centraal....

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2022: Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk
8 mei 2023

Vewin heeft haar jaarverslag gepubliceerd. 2022 was een jaar waarin Vewin de urgente concrete boodschap bracht dat de beschikbaarheid van goed drinkwater niet zonder meer blijvend gegarandeerd is.

Lees verder
‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’
2 mei 2023

Voorzitter IPO, Jaap Smit, over wat de provincies nodig hebben om de uitvoering van Rijksprogramma’s zoals NOVEX en NPLG in goede banen te leiden.

De rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG...

Lees verder
Meerderheid Tweede Kamer vraagt om duidelijk plan voor borgen voldoende drinkwaterbronnen
5 april 2023

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen afgelopen dinsdag voor een motie gestemd die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vraagt om met een strategie en uitvoeringsprogramma te komen voor het aanwijzen van, ruimte bieden aan en bescherming van nieuwe drinkwaterbronnen. De motie is vorige week bij het Nota overleg ‘Water en Bodem Sturend’ ingediend door de Kamerleden Harmen...

Lees verder
Vewin: RIVM-rapport onderstreept noodzaak snelle actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
3 april 2023

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat de drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt minister Harbers om strategie en uitvoeringsprogramma voor leveringszekerheid drinkwater
28 maart 2023

Op 27 maart vond in de Tweede Kamer het Nota-overleg Water en bodem sturend plaats, waarbij diverse thema’s die belangrijk zijn voor de drinkwatersector aan bod kwamen. De Tweede amer vroeg het kabinet een strategie en uitvoeringsprogramma uit te werken voor het tijdig en in voldoende mate aanwijzen van drinkwaterbronnen. Ook het beschermen van deze bronnen en het ruimte bieden aan nieuwe drinkwaterbronnen...

Lees verder
Vewin in actie op Wereld Water Dag voor meer waterbewustzijn
22 maart 2023

​Het is vandaag Wereld Water Dag en daarom komt Vewin in actie voor het drinkwater van morgen. Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet. Om hier aandacht voor te vragen werden met een speciale Vewin-bakfiets herbruikbare waterflesjes uitgedeeld op een aantal plekken in Den Haag, waaronder bij de Tweede Kamer.

Lees verder
In Handreiking gebiedsprogramma’s meer aandacht nodig voor waterdoelen
17 februari 2023

Begin februari heeft de Ecologische Autoriteit een advies uitgebracht over de concept handreiking voor provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. Deze handreiking is opgesteld door de ministeries van LNV, BZK en IenW samen met de provincies. De Ecologische Autoriteit concludeert onder andere dat het nodig is de handreiking aan te vullen en concreter te maken voor de waterdoelen. Dit moet wat Vewin betreft...

Lees verder
‘Bij de inrichting van ons landschap meer rekening houden met water en bodem’
4 januari 2023

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de rol van water in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen.

Lees verder