Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2014
Waterspiegel Update 10: schaf precariobelasting nutsbedrijven af
19 december 2014

Vewin heeft Waterspiegel Update 10 gepubliceerd waarin wordt gestart met de Vewin precariopetitie. andere onderwerpen zijn o.a. Vennootschapsbelasting en het verbod op onkruidbestrijding.

Lees verder
Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan
18 december 2014

Tijdens de stemmingen over planMER moties voor de structuurvisie schaliegas is deze week een motie aangenomen van Eric Smaling van de SP om ook proefboringen naar schaliegas in deze kabinetsperiode uit te sluiten.

Lees verder
Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring
16 december 2014

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland hebben de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 16 december een petitie aangeboden. Doel: afschaffing van precariobelasting op nutsbedrijven.

Lees verder
Petitie stoppen precario op nutsleidingen aan Tweede Kamer
15 december 2014

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland willen dat de Tweede Kamer de minister van Binnenlandse Zaken vraagt, om nu, na 10 jaar moties, met een wetsvoorstel te komen dat precarioheffing op nutsleidingen zo spoedig mogelijk stopt.

Lees verder
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten
15 december 2014

Op 15 december wordt het wetsvoorstel Vennootschapsbelasting-plicht overheidsondernemingen in de Tweede Kamer behandeld. Vewin: Voorkom de administratieve last voor drinkwaterbedrijven, als gevolg van deze wet.

Lees verder
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid
11 december 2014

Op 9 december vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) plaats. Er werden kritische vragen gesteld aan de indieners van het wetsvoorstel.

Lees verder
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
10 december 2014

​De VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn.

Lees verder
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op
10 december 2014

Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.

Lees verder
ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit
9 december 2014

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet aan de gestelde normen. Dit blijkt uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees verder
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen
9 december 2014

Dinsdag 9 december spreekt de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid (Woo). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van de drinkwatersector.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014: De poepfabriek dubbel in de prijzen
3 december 2014

Kunststof sluisdeuren, een nieuwe techniek om water te zuiveren, waterbergende kasdaken en educatieprogramma De Poepfabriek. De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, zijn op 2 december bekend gemaakt.

Lees verder
Waterspiegel Update 9: Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving
2 december 2014

Vewin heeft Waterspiegel Update 9 gepubliceerd. Hierin wordt o.a. staatssecretaris Mansveld gevraagd om het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw zo spoedig mogelijk om te zetten in wetgeving.

Lees verder
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties
27 november 2014

Vewin is verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal voor de drinkwatersector belangrijke moties over bodemverontreiniging, waterkwaliteit en medicijnresten.

Lees verder
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven
26 november 2014

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Minister Opstelten geeft in deze brief aan dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden.

Lees verder
Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'
19 november 2014

Vewin heeft op het 'Bodem Breed Symposium 2014' op 18 en 19 november te Lunteren de problemen van bodemverontreiniging voor de Nederlandse drinkwatersector toegelicht.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit
18 november 2014

Tijdens het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer was er behalve voor het Deltaprogramma ook veel aandacht voor zoetwater en waterkwaliteit.

Lees verder
Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water
12 november 2014

De drinkwatersector en de waterschappen hebben op 12 november een plan van aanpak gepresenteerd om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014: Drie nominaties voor twee drinkwaterbedrijven
7 november 2014

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden, waaronder de drinkwaterbedrijven Waternet en PWN.

Lees verder
Kamer stelt kritische vragen over de Omgevingswet
7 november 2014

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben onlangs in een schriftelijke reactie op de nieuwe Omgevingswet kritische vragen gesteld. Meerdere fracties hebben in hun inbreng zaken benoemd die relevant zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit
4 november 2014

Op 17 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor o.a. het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak
3 november 2014

Het ministerie van IenM en Vewin hebben vorige week in Utrecht de Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing. Doel van de dag: onderlinge verbindingen verduidelijken en verstevigen.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk
29 oktober 2014

Tijdens de Drinkwaterdag “Samenwerking IenM en drinkwaterbedrijven bij crisisbeheersing” heeft Sabine Gielens (Vewin) de mindmap Drinkwaterincidenten aangeboden aan Ria Doedel (voorzitter Beveiliging en Crisismanagement). Deze maakt de brij aan informatie bij drinkwaterincidenten inzichtelijk.

Lees verder
Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer
29 oktober 2014

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van IenM. In de begroting komen verschillende onderwerpen aan de orde die voor de drinkwatersector van belang zijn en waarvoor Vewin aandacht vraagt in haar Lobby Agenda 2014-2015.

Lees verder
ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg
23 oktober 2014

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 23 oktober een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen.

Lees verder
Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier
21 oktober 2014

Vewin, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG​) en de Unie van Waterschappen (UvW) plaatsen in een gezamenlijke brief kanttekeningen bij de inhoud en vorm van een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer van EZ over schaliegas.

Lees verder
Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda
17 oktober 2014

De Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven versterken hun onderlinge samenwerking steeds meer. Albert Vermuë (directeur UvW) en Renée Bergkamp (directeur Vewin) geven hierop hun visie.

Lees verder
Ondertekening 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' voor robuuste infrastructuur
9 oktober 2014

Vewin directeur Renée Bergkamp heeft 9 oktober de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' getekend. Doel van de intentieverklaring is: werken aan o.a. de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder
Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij
7 oktober 2014

​​De minister van Economische Zaken heeft de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER schaliegas vastgesteld. Vewin ziet de aanpassingen als een stap in de goede richting.

Lees verder
‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’
3 oktober 2014

Vewin heeft Waterspiegel 3 gepubliceerd. Waarin o.a. Deltacommissaris Wim Kuijken ingaat op de positie van drinkwater bij het vaststellen van de voorzieningenniveaus in het Deltaprogramma.

Lees verder
Inschrijftermijn Waterinnovatieprijs verlengd
1 oktober 2014

De inschrijftermijn voor de Waterinnovatieprijs 2014 is verlengd tot en met maandag 6 oktober. De Waterinnovatieprijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen

Lees verder
Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet
25 september 2014

Vewin wil in de nieuwe Omgevingswet dat het voor bestuursorganen voldoende helder is dat drinkwaterbelangen meegewogen moeten worden bij het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving.

Lees verder
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter
24 september 2014

Deze week is er in de Tweede Kamer een overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Vewin grijpt dit overleg aan om te benadrukken dat het tijd wordt dat veiligheidsregio's het convenant met drinkwaterbedrijven uitvoeren.

Lees verder
Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter
23 september 2014

Uit RIVM onderzoek blijkt dat drinkwaterbedrijven voor de voorzienbare toekomst voldoende productiecapaciteit hebben om in de drinkwatervraag te kunnen voorzien. Wel blijkt de kwaliteit van het water een belangrijk probleem.

Lees verder
16 september 2014

In de begroting voor 2015 is geen lastenverlichting op drinkwater opgenomen. Het tarief van de Belasting op Leidingwater is begin 2014 voor kleine gebruikers verdubbeld. Vewin vraagt de Tweede Kamer om het kabinet tijdens het begrotingsdebat op te roepen om dit alsnog af te schaffen.

Lees verder
16 september 2014

Het Deltaprogramma brengt vandaag de voorstellen voor deltabeslissingen uit. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Vewin: geef drinkwatervoorziening prioriteit boven andere gebruikers.

Lees verder
Lobby Agenda 2014-2015
16 september 2014

Ter gelegenheid van Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet.

Lees verder
Nieuwe website ‘OnsWater.nl’ maakt water persoonlijk
11 september 2014

Waar komt jouw drinkwater vandaan? Hoe ver woon je onder NAP? Op 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd met waterinfo op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Lees verder
Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater
9 september 2014

Vewin steunt het Commissie MER advies inzake milieurisico’s van schaliegaswinning. Gevraagd wordt o.a. waarom boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen niet op voorhand worden uitgesloten.

Lees verder
Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening
9 september 2014

​Vewin is door de Tweede Kamer uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de Omgevingswet op 10 september. Kernbooschap Vewin: waarborg bescherming drinkwatervoorziening.

Lees verder
Fototentoonstelling Power of Water geopend
8 september 2014

Tijdens het Utrechtse Uitfeest op zondag 7 september is de tentoonstelling Power of Water geopend. Het foto-evenement Power of Water toont werk van (inter)nationale fotografen over het belang van water.

Lees verder
Eerste Nationale WaterSpaarders Dag: Oproep tot energie besparen
3 september 2014

Op donderdag 4 september a.s. vindt de eerste Nationale WaterSpaarders Dag plaats in en voor de Hermitage in Amsterdam. De WaterSpaardersbeweging stimuleert energiebesparing door het terugdringen van warm water gebruik. Vewin steunt de WaterSpaarders van harte.

Lees verder
Pak bodemverontreiniging nu aan
29 augustus 2014

Op 29 augustus lichtte Vitens in Trouw de sluiting van twee waterbronnen toe in verband met bodemverontreiniging. Terecht maakt Vitens zich zorgen over de risico’s voor het grondwater. Ook Vewin pleit op nationaal niveau voor sanering van verontreinigingen.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2014
27 augustus 2014

In de drinkwatersector speelt innovatie een belangrijke rol. Vewin roept haar leden van harte op om drinkwatervindingen in te sturen naar de Waterinnovatieprijs. Een initiatief van de Unie van Waterschappen.

Lees verder
Begroting 2015: schaf Belasting op Leidingwater nu af
21 augustus 2014

​​In aanloop naar Prinsjesdag vraagt Vewin in een brief aan de fractievoorzitters en de waterwoordvoerders van de Tweede Kamer om de Belasting op Leidingwater (BoL) nu volledig af te schaffen.

Lees verder