AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren
Terug 18 juni 2020

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren

​Op maandag 22 juni zal de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister spreken over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector komt dit overleg op een belangrijk moment. In de onlangs gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit en het daarbij horende addendum concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater onder toenemende druk staat en dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nog (lang) niet in zicht zijn. Eerder kwamen onderzoekers van KWR in een overzichtsstudie van alle beschikbare informatie over de toestand van de bronnen tot dezelfde conclusie. Voor Vewin onderstrepen deze onderzoeksresultaten de urgentie van het maken van concrete afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren.

Regie voorkomt versnippering verantwoordelijkheden voor waterkwaliteit

Het PBL wijst erop dat de haalbaarheid van de doelen uit het waterbeleid sterk afhankelijk is van andere sectoren, zoals de landbouw, industrie en huishoudens. De verantwoordelijkheden voor het realiseren van een goede waterkwaliteit zijn daarmee verdeeld over een groot aantal partijen. Risico's zijn dan versnippering en het ontbreken van gemeenschappelijke doelen. Het PBL onderstreept het belang van meer coördinatie, afstemming en integratie. Deze analyse onderschrijft Vewin. Dit vraagt om ambitie, een sterke regie van het Rijk, verbetering van de afstemming met andere beleidsdomeinen zoals landbouw en industrie en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierbij moet prioriteit gegeven worden aan het realiseren van een goede waterkwaliteit van drinkwaterbronnen. Daarom vraagt Vewin het Rijk regie te nemen in de KRW plannen, prioriteit te geven aan de drinkwaterbronnen en om concrete afspraken bij de versnellingstafels waterkwaliteit te maken.

Zorg over afgeleide Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging grond en grondwater

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van IenW de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid. Op grond van de nu voorgestelde INEV's zou geconcludeerd kunnen worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor deze stoffen in drinkwater wel worden overschreden. Vewin vindt dit zorgwekkend en ongewenst. In eerder overleg (het Notaoverleg Bodem) stelde de minister dat het aan het lokale en regionale bevoegd gezag is om de afweging te maken wat het meest kostenefficiënt is: het saneren van de bodem en het grondwater dan wel extra zuivering bij de drinkwaterbereiding. Dit is volgens juridische experts (advies prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans) strijdig met het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en het zal leiden tot fors hogere kosten voor zuivering. Daarom wil Vewin dat de INEV's voor grondwater voor de drinkwatervoorziening gelijkgesteld wordt aan de indicatieve richtwaarden die voor deze stoffen gelden in het drinkwater zelf.

Lees meer over dit onderwerp via de volgende links:
-het Vewin Position Paper t.b.v. het AO Water van 22 juni
-de brief over PFAS in bronnen voor drinkwater aan leden van de Tweede Kamer
-Juridisch advies van prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

Tags by dit artikel
Delen via: