Aanpassing waterschapsbelastingen: onvoldoende aandacht voor bescherming drinkwaterbronnen
Terug 16 februari 2018

Aanpassing waterschapsbelastingen: onvoldoende aandacht voor bescherming drinkwaterbronnen

Vewin vindt dat in de voorgestelde plannen voor aanpassing van de belastingen voor de waterschappen te weinig rekening wordt gehouden met de bescherming van drinkwaterbronnen. Vewin heeft haar reactie aangegeven aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen. Eind december 2017 presenteerde de CAB het Concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst

Toekomstbestendiger

De voorstellen zijn bedoeld om de belastingen van de waterschappen toekomstbestendiger te maken. De CAB verzocht Vewin en andere stakeholders op de voorstellen te reageren. De kern van de voorstellen is:

  • Voldoende ondersteuning bieden om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie met succes verder te brengen.
  • Ervoor zorgen dat de rekening voor de taakuitoefening op de juiste plek wordt neergelegd.
  • Zorgen voor een stelsel dat up-to-date is, en zo eenvoudig mogelijk.
  • Behouden van het hart van het belastingstelsel van de waterschappen; bestaande uit de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.
  • Beter toepassen van belastingbeginselen als de profijthebbende / de kostenveroorzaker / de vervuiler betaalt.

Huidige stelsel functioneert over het algemeen goed

Vewin heeft aangegeven het advies van de CAB in samenhang met de voorstellen uit het traject Duurzame Financiering te bezien zoals is afgesproken met de waterketenpartners. Vewin vindt mede op basis van de conclusies van dat traject dat het huidige stelsel over het algemeen goed functioneert en dat het bij wijzigingen moet gaan om oplossingen voor concrete problemen zoals watervervuiling. Het uitgangspunt van de CAB om een balans te zoeken tussen financieringsactiviteiten, het terugwinnen van waardevolle stoffen en ontmoediging van vervuiling ondersteunt Vewin dan ook.

Extra belasting natuurbeheer werkt averechts

Omdat industriële lozingen, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen zoals medicijnresten niet in aanmerking worden genomen in de adviezen over een nieuwe zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betwijfelt Vewin of de gekozen uitwerking voldoende recht doet aan het uitgangspunt. Ook vindt Vewin dat de bescherming van drinkwaterbronnen door middel van natuurbeheer niet wordt gediend door de voorgestelde extra belasting voor natuurbeheer. Tot slot vindt Vewin dat de discussie over onttrekkingsbelasting die is gevoerd en afgerond in het traject Duurzame Financiering niet opnieuw moet worden gevoerd.

De consultatieronde van de CAB is op 9 februari afgerond. Naar verwachting ontvangt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het definitieve advies voor de zomer van 2018.

Tags by dit artikel
Delen via: