Afspraken voor voldoende zoetwater
Terug 8 september 2015

Afspraken voor voldoende zoetwater

​Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Vandaag ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en onder andere de drinkwatersector concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen. Na het vorig jaar gepresenteerde Deltaprogramma kunnen de regio’s nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. De drinkwatersector doet mee in het Deltaprogramma Zoetwater vanuit de wettelijk publieke taak en als gebruiker van zoet water.

Levensbelang
Beschikbaarheid van voldoende en goed zoet water is volgens Vewin belangrijk voor een duurzame, economisch doelmatige en veilige drinkwatervoorziening zowel voor nu als in de toekomst. Hoewel Nederland dankzij zijn ligging relatief veel zoet water heeft, moeten in droge perioden de verdeling van dat water goed geregeld zijn. Drinkwater is van nationaal belang en moet ten alle tijden voorrang krijgen boven andere belangen. Een juiste verdeling van het water is dus belangrijk.
Drinkwater moet schoon, veilig en betaalbaar zijn. Uitgangspunt voor de drinkwatersector is dan ook dat de vervuiler betaalt. Uiteraard investeren de drinkwaterbedrijven tijdig in onze assets van winning, productie en distributie om toekomstige veranderingen in zowel kwantiteit als kwaliteit van de zoetwaterbronnen te kunnen opvangen. Het bronbeleid en preventie moeten voorop staan. Voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is de grondstof voor een maatschappelijk optimale drinkwatervoorziening en daarvoor hebben alle betrokken bestuursorganen een zorgplicht. We werken dan ook graag samen met een ieder die daar een rol in heeft.

Zoetwatervoorraden
De uitdagingen op gebied van zoetwater verschillen per regio, en dus zijn de gemaakte afspraken maatwerk. Naast het flexibele waterpeil wordt de capaciteit van verschillende watergangen, zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Oude- en Leidsche Rijn en Noordervaart, uitgebreid. Ook worden er in Zeeland zoetwatervoorraden in de bodem aangelegd waaruit 's zomers water kan worden onttrokken. Beschikbaarheid van voldoende en goed zoet water is belangrijk voor een duurzame, economisch doelmatige en veilige drinkwatervoorziening nu en in de toekomst.

Zes bestuursovereenkomsten
In de zes bestuursovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de financiering, planning, uitvoering en verantwoording over de programmering van zoetwatermaatregelen voor 2016 en verder. De ondertekening van deze overeenkomsten is een start van de uitvoering van het vorig jaar aangenomen Deltaprogramma. Met de ondertekening wordt invulling gegeven aan de deltabeslissing Zoetwater. Dit is een van de vijf deltabeslissingen die zijn verankerd in het Nationaal Waterplan en die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig waterbeleid van Nederland.

Delen via: