Algemeen Overleg Water: concrete maatregelen nodig verbetering waterkwaliteit
Terug 8 juni 2016

Algemeen Overleg Water: concrete maatregelen nodig verbetering waterkwaliteit

​De laatste jaren kent de Tweede Kamer twee vaste momenten per jaar waar er over water gedebatteerd wordt: het Wetgevingsoverleg Water in november en het Algemeen Overleg (AO) Water in juni. Zowel onderwerpen op het gebied van waterkwantiteit als waterkwaliteit staan dan op de agenda. Vewin vraagt in aanloop naar het AO, dat dit jaar op 16 juni plaats zal vinden, bij de waterwoordvoerders van de Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen, zoals de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, de aanpak van niet-wettelijk genormeerde stoffen, de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en de Ketenaanpak Geneesmiddelen.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
Naar aanleiding van de motie Jacobi geeft de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater een impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. Vewin ondersteunt de ambitie van het kabinet om chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik, waaronder de drinkwaterproductie, te realiseren. Voor dit doel zijn alle waterpartners en de hele keten nodig. Vewin is voorstander van het sluiten van een Bestuursakkoord op dit thema.

Aanpak niet-wettelijk genormeerde stoffen

Drinkwaterbedrijven mogen grond- en oppervlaktewater niet innemen om drinkwater van te maken als de kwaliteit niet aan de wettelijke eisen voldoet. Om een handelingsperspectief te creëren voor de waterbeheerders tot het nemen van maatregelen om de lozing te stoppen is een norm voor de niet wettelijk genormeerde stoffen nodig. Wanneer vervolgens uit onderzoek blijkt dat het een ongevaarlijke stof is, kan ontheffing verleend worden. Daarnaast moet het helder zijn voor alle lozers dat oppervlaktewater zoals de Maas en de Rijn een drinkwaterfunctie hebben. Hiervoor is het van belang om beschermingszones in te stellen langs oppervlaktewateren die voor drinkwaterproductie gebruikt worden.

Verdringingsreeks opnemen in Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Drinkwater verdient als Nationaal belang voorrang boven een aantal andere activiteiten in de diepe ondergrond. In de Waterwet is al een verdringingsreeks opgenomen voor verschillende water-vragende functies bij oppervlaktewater. Vewin pleit ervoor om een verdringingsreeks ook toe te passen als zich in de ondergrond een ruimteverdelingsvraagstuk voordoet en om deze in de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG) op te nemen.

Ketenaanpak geneesmiddelen

Het Ministerie van IenM heeft voortvarend de ketenaanpak geneesmiddelen gestart. Vewin vindt de aanpak van belang om de aanwezigheid van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen zoveel mogelijk te voorkomen.

De volledige position paper met de standpunten van Vewin is via deze link te lezen.

Tags by dit artikel
Delen via: