Behoud nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet

Terug 2 november 2011

Behoud nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet

Vandaag bespreekt de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de plannen voor een nieuwe Omgevingswet van minister Schultz van Haegen. Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook  in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) is van plan het omgevingsrecht te vereenvoudigen, moderniseren en uiteindelijk te bundelen in één nieuwe Omgevingswet. Hierin zullen in elk geval de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet, de Waterwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgenomen.

De Kamercommissie van I&M bespreekt dit voorstel vandaag in een algemeen overleg. Vewin wil dat de kwaliteitsdoelstellingen, in het belang van de drinkwaterfunctie, in deze nieuwe Omgevingswet gewaarborgd blijven. De verworvenheden van de Waterwet met doelstellingen en normen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, de drinkwaterfunctie en bescherming moeten overeind blijven. Heldere nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem zijn blijvend noodzakelijk om te kunnen monitoren en om aan kwaliteitsdoelstellingen van de Europese en nationale regelgeving te voldoen. Deze kwaliteitsnormen moeten integraal op nationaal niveau worden afgestemd.

Klik hier door voor het Position Paper Omgevingswet

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht