Betere communicatie en samenwerking bij rampen

Terug 13 februari 2012

Betere communicatie en samenwerking bij rampen

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een rapport uitgebracht over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De OVV concludeert dat het bij de crisiscommunicatie ontbrak aan regie en geen sprake was van consistentie vanuit de verschillende overheidsorganen. Vewin onderschrijft dit. Berichtgeving rondom drinkwater was niet, of niet tijdig, met het betrokken drinkwaterbedrijf afgestemd  waardoor er géén eenduidig beeld naar buiten ontstond. 

Eén van de belangrijkste aanbevelingen van de OVV is om de Wet veiligheidsregio’s spoedig te evalueren waarbij gekeken wordt naar de aanpak bij regio-overstijgende incidenten die niet de eigenschappen hebben van een nationale crisis. Ook wordt de Minister van V&J gevraagd om de optimale omvang van de veiligheidsregio’s in ogenschouw te nemen. Vewin ondersteunt  de aanbevelingen. Drinkwatergerelateerde incidenten zijn veelal regio-overstijgend waardoor zij met alle betrokken individuele regio’s moeten afstemmen en communiceren. Dit verzwakt een daadkrachtige besluitvorming en communicatie. De bronregio zou in een dergelijk geval coördinerend moeten zijn.  

Kijkende naar de omvang van de veiligheidsregio’s, pleit Vewin ervoor de 25 veiligheidsregio’s op te schalen naar de grootte van de 10 regionale politie-eenheden. Hiermee ontstaat een bundeling van kunde en expertise, meer uniformiteit en een integrale benadering van crisisbeheersing en veiligheid.  

De kern is dat de samenwerking en afstemming bij rampen en crises beter moet. De drinkwatersector heeft in 2010 als eerste van de vitale sectoren het initiatief genomen om een landelijk samenwerkingsconvenant vast te stellen tussen drinkwaterbedrijven, politie- en veiligheidsregio’s. Hierbij gaat het om afspraken rondom (crisis)communicatie, alarmering, coördinatie en informatie-uitwisseling. Na twee jaar is het convenant in nog maar 13 van de 25 regio’s ondertekend. Vewin pleit voor centrale sturing waarbij de convenanten zo snel mogelijk worden getekend en geïmplementeerd.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht