Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
Terug 10 december 2014

Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald

De VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intensief samen om de samenwerking in de waterketen op een slimme, betaalbare en robuuste wijze te optimaliseren.


Goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting, waterketen en watersysteem is de sleutel voor een doelmatige aanpak en de basis voor het succes tot nu toe. Gemeenten en waterschappen maken slimme keuzes over de verwerking van regenwater en de wisselwerking tussen riolering en zuivering en drinkwaterbedrijven bedden hun werkzaamheden nadrukkelijker in de omgeving in. Dat leidt tot flinke kostenbesparingen.

​Afspraken om doelen te halen
VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen onderschrijven de aanbeveling om in de komende jaren de voortgang regelmatig te meten. In 2017 vindt nog een onafhankelijk toetsing plaats. Voor het voortzetten van de goede samenwerking hebben de koepels een aantal afspraken gemaakt. Zo zullen in 2015 de drinkwaterbedrijven steeds meer participeren in de ingezette samenwerking binnen de waterketen.

Voor een nog efficiënter waterketen zijn echter ook maatregelen van het Rijk nodig, zoals het aanpakken van de btw-plicht die samenwerking op dit moment in de weg staat.

​Vewin: "Intrinsieke wil om innovatief te zijn"
"De samenwerking in het Bestuursakkoord Water zien wij niet als een verplichting. Er is een intrinsieke wil binnen de sector om innovatief bezig te zijn en van elkaar te kunnen leren," zegt Renée Bergkamp, directeur van Vewin. "Uiteindelijk moet het er voor de consument beter op worden: drinkwater altijd onberispelijk en betaalbaar." 

​​Unie van Waterschappen: "Succesvolle samenwerking van onderop"
Hennie Roorda voegt daar namens de Unie van Waterschappen aan toe: "Waterschappen hebben met de gemeenten laten zien dat samenwerking van onderop in regionale verbanden tot successen kan leiden als het gaat om de kosten, de kwaliteit en de kwetsbaarheid. En dat alles komt ten goede aan de burgers en de bedrijven."

​VNG: "Trots op behaalde resultaten"
"In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet om tot een doelmatiger aanpak van de waterketen te komen," aldus Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water. "Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben zelf de regie genomen in de samenwerking en werken keihard aan een goede waterketen tegen beperkte kostenstijging. Het rapport van de visitatiecommissie laat zien dat we trots kunnen zijn op de behaalde resultaten."

BIJLAGE: Achtergrond informatie

​Inhoud
Er hebben zich nu 49 regio's gevormd die in grote meerderheid in staat blijken om de kostendoelstelling te realiseren zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit of aanpak kwetsbaarheid. De enkele regio's die nog niet voldoende ambitie tonen, moeten zich aangesproken voelen. Er liggen nieuwe opgaven in het verschiet en er zijn kansen voor innovatie en duurzaamheid. De waterketen is enorm in beweging gekomen. De visitatiecommissie wijst daar op.

Goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting, waterketen en watersysteem is de sleutel voor een doelmatige aanpak en de basis voor het succes tot nu toe. Gemeenten en waterschappen maken slimme keuzes over de verwerking van regenwater en de wisselwerking tussen riolering en zuivering en drinkwaterbedrijven bedden hun werkzaamheden nadrukkelijker in de omgeving in.

Kostenbeperking realiseer je niet alleen door het samenwerken op projecten. Door de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ontstaat er veel kennis en wordt deze wijd gedeeld. Hiermee zijn we in staat onze beslissingen nog beter te onderbouwen en nog slimmer te kiezen wat we wel en niet moeten doen. Zo blijft de rekening voor burger en bedrijfsleven zo laag mogelijk. Het rapport van de commissie toont aan dat we daar geen kwaliteit voor inleveren en dat we zo ook werken aan de personele kwetsbaarheid in de sector. Een win-win-win-situatie.

Vervolgproces

  • Om de ingezette intensivering van inspanningen voor het bereiken van de BAW doelstellingen te continueren spreken de koepels af deze intensivering als expliciete activiteit voor 2015 op te nemen. Met name het verbreden van de eerder ingezette samenwerking binnen de afvalwaterketen naar de drinkwaterbedrijven zal in 2015 verder vormgegeven worden en invulling krijgen in de verschillende regio's. Dit is een bottom up proces, dat door de koepels wordt gefaciliteerd en waar noodzakelijk gestimuleerd.
  • De fiscale belemmeringen door de ongelijke btw betalingen staan de samenwerking in de weg. Het Rijk zou een belangrijke rol kunnen spelen om deze belemmering te verhelpen.
  • Druk op de regio's is ook de komende jaren nodig om het proces van plannen naar uitvoering van diverse maatregelen tot stand te brengen. We zullen dat daarom scherp in beeld brengen en focussen op het doelbereik. Maar de regio's blijven van onderop verantwoordelijk voor de keuzen die zij maken. De onafhankelijke toets medio 2017 zal vaststellen of de regio's op koers blijven liggen.
  • De commissie heeft vertrouwen dat, met enige extra inspanning, ook de doelen in de samenwerkingsregio's, €380 miljoen, gehaald gaan worden. De afgelopen jaren hebben laten zien dat met stimulans en ondersteuning van buitenaf grote stappen gezet kunnen worden. VNG, Unie van Waterschappen en Vewin helpen de regio's en drinkwaterbedrijven graag om de doelen waar te maken en we zullen ons als koepels hier dan ook voor blijven inzetten, bijvoorbeeld door monitoring en kennisdeling. 
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht