Bodemconvenant: knelpunten voor de waterwinning voortvarend oppakken
Terug 17 maart 2015

Bodemconvenant: knelpunten voor de waterwinning voortvarend oppakken

Op 17 maart is het convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekend. Het convenant bevat voor de drinkwatersector belangrijke afspraken over de aanpak van bodemverontreinigingen. Zo is afgesproken dat spoedeisende locaties voor bodemverontreiniging voor 2020 worden aangepakt.

Afspraken over bodemverontreinigingen in de buurt van drinkwaterwinningen
In het convenant staat dat de gemeenten en provincies mogelijke bronnen van verontreiniging zullen onderzoeken die bij een drinkwaterwinning in de buurt liggen. In overleg met de drinkwaterbedrijven zullen de gemeenten en provincies vervolgens bepalen welke verontreinigingen een bedreiging kunnen vormen voor de drinkwaterwinning. De locaties die op basis van dit onderzoek als ernstig en spoedeisend worden aangemerkt zullen in de komende convenantperiode (2016-2020) worden aangepakt. In het bodemconvenant zijn afspraken gemaakt over dit proces. Zo brengen de bevoegde overheden zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het convenant deze locaties in beeld.

Snel aan de slag om knelpunten aan te pakken
Vewin is verheugd over de afspraken die zijn gemaakt voor de aanpak van de meest spoedeisende gevallen en roept op om hier nu ook voortvarend invulling aan te geven. Belangrijk is dat Vewin en de waterbedrijven goed betrokken zijn in de beoordeling van hoe spoedeisend een geval is. Deze beoordeling moet plaatsvinden vanuit de vraag of een winning wordt bedreigd en niet alleen maar vanuit de criteria voor verspreiding van verontreiniging volgens de Wet Bodembescherming. Voor veel bodemverontreinigingen is nog onvoldoende informatie bekend over de verspreiding via het grondwater. Hier zal dus meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Van sommige locaties is bovendien onbekend wat de bron is of wie de veroorzaker is van de vervuiling. Vewin vindt dat deze onbekendheid geen reden mag zijn om geen maatregelen te treffen. Belangrijk is dat deze knelpunten opgeheven worden zodat de verontreiniging niet langer een bedreiging is voor de drinkwaterwinning.

Delen via: