Brief van Vewin aan informateurs

Terug 5 oktober 2012

Brief van Vewin aan informateurs

In onderstaande brief van 5 oktober, vraagt Vewin aan de informateurs Kamp en Bos aandacht voor vier onderwerpen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de drinkwatersector. 

Brief:

Geachte heren Kamp en Bos,

Drinkwater uit de kraan klinkt zo vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is het niet. Drinkwaterbedrijven verrichten grote inspanningen om schoon, gezond en betaalbaar drinkwater bij mensen thuis af te leveren. De sector kent daarbij een investeringsquote van 20% voor innovatie, vernieuwing en verbetering van het drinkwaterstelsel. Om dit ook in de toekomst tegen een verantwoorde prijs te kunnen blijven doen moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Daarom brengen wij vier onderwerpen onder uw aandacht die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor ons land en onze sector.

Allereerst is onze openbare drinkwatervoorziening een dwingende reden van groot openbaar belang (cf Drinkwaterwet 2011) met daarbij provincies en gemeenten als aandeel- en toezichthouders. Om aan die verplichting te kunnen voldoen is een zoetwaterstrategie met (duurzaam) voldoende zoetwater van hoge kwaliteit een nationale prioriteit. Een en ander moet in het nieuwe Deltaprogramma tot uitdrukking komen met als eerste verantwoordelijke het Rijk.

Ten tweede neemt vervuiling van drinkwaterbronnen toe door groeiende bodemactiviteiten, zowel  boven- als ondergronds. Bescherming van drinkwaterbronnen tegen  overdadig  gebruik van gewasbeschermings-middelen en activiteiten als kernafvalopslag, schaliegas en koude-warmte-opslag is daarom van groot belang. Deze bescherming moet worden geborgd in beleidsprogramma’s zoals  SVIR, STRONG en NAP.

Ten derde onderschrijft Vewin de dereguleringsvoordelen van de nieuwe omgevingswet mits duidelijk wordt opgenomen welke verantwoordelijkheden door welke (publieke) autoriteiten worden gedragen. Bestaande bronbescherming moet gehandhaafd blijven met nationale normen voor waterkwaliteit.

Tenslotte wil Vewin een lans breken voor verduurzaming van het Nederlands economisch stelsel.
Tal van buitenlandse voorbeelden (USA, Duitsland, Japan) tonen hoe een dergelijke vergroening én nieuwe economische groei kan bevorderen én een land resilient kan maken voor problemen waarmee komende generaties geconfronteerd zullen worden.

Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer ontvangen een afschrift van deze brief (zie ook: www.vewin.nl).

Te allen tijde bereid u nadere informatie te verschaffen,
hoogachtend,

 

prof. dr. C.P. Veerman
voorzitter

Delen via: