Brussel: afvalwaterinjecties mogen geen risico’s opleveren voor water en bodem
Terug 30 mei 2016

Brussel: afvalwaterinjecties mogen geen risico’s opleveren voor water en bodem

De Europese Commissie (EC) heeft in antwoord op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer- Pierik aangegeven dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat afvalwaterinjecties afkomstig van de winning van aardolie of gas geen gevaar mogen opleveren voor de gezondheid van de mens. Dit op grond van artikel 12 van de Afvalstoffenrichtlijn, Ook mogen deze injecties geen gevolgen hebben voor het milieu en geen risico opleveren voor water en bodem. De Commissie verwijst in de antwoorden verder naar de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water die stellen dat lidstaten verantwoordelijk zijn voor een goede chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische toestand van het grondwater.
Schreijer-Pierik (CDA-lid van het Europees Parlement) stelde de vragen naar aanleiding van de verwachte hervatting door de NAM van de afvalwaterinjecties in Overijssel. Afvalwater uit olieproductie wordt hier zonder enige voorbehandeling geïnjecteerd in lege gasvelden, ook in de ondergrond van Natura 2000-gebieden en bij waterwingebieden. Na lekkages van bovengrondse buizen werden de activiteiten in 2015 tijdelijk stilgelegd.
De Europarlementariër wilde vooral graag weten hoe de Commissie aankijkt tegen de risico’s en langetermijngevolgen voor drinkwaterbronnen, grondwater, onder- en bovengrondse ecologie en eventuele gevolgen voor buurland Duitsland.

Vewin is blij dat leden van het Europees Parlement aandacht vragen bij de Europese Commissie voor deze kwestie; eerder vroeg ook Bas Eickhout van Groenlinks vragen aan de Commissie. Vewin heeft eerder al gewezen op de risico's van afvalwaterinjecties en stelt dat dit moet worden uitgesloten in gebieden bestemd voor huidige of toekomstige drinkwatervoorziening. Ook moeten volgens Vewin elders randvoorwaarden gesteld worden aan activiteiten in de ondergrond om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Hieronder vallen volgens Vewin o.a. een monitoringssysteem, lekkagedetectiesystemen, transparantie over de stoffen die in het afvalwater zitten, en calamiteitenplannen. Ook wil Vewin dat de waterbedrijven betrokken worden als adviseurs bij de vergunningverlening van activiteiten in de diepe ondergrond. ​

Tags by dit artikel
Delen via: