Commissiedebat PFAS en gezondheid: Tweede Kamer vraagt naar overzicht PFAS-lozingen
Terug 3 februari 2023

Commissiedebat PFAS en gezondheid: Tweede Kamer vraagt naar overzicht PFAS-lozingen

Op 2 februari debatteerde de Tweede Kamer over PFAS en de gezondheidseffecten, een stofgroep die internationaal problemen veroorzaakt in het milieu. Vanuit het kabinet waren aanwezig minister Mark Harbers, staatssecretaris Vivianne Heijnen (beiden IenW) en minister Ernst Kuipers (VWS). Alle aanwezige fracties vroegen naar een overzicht van PFAS-lozingen. Dat konden de bewindspersonen echter niet geven vanwege onder meer de decentralisatie van taken. Voor Eva van Esch (PvdD) was dit reden om een tweeminutendebat aan te vragen.
Enkele Kamerleden bepleitten de noodzaak van een versnelde aanpak van lozingen. Vewin vindt het positief dat staatssecretaris Heijnen opnieuw bevestigde dat Nederland zich Europees blijft inzetten voor een zo breed mogelijke restrictie van PPAS. Het voorstel voor restrictie zal alleen (tijdelijke) uitzonderingen kennen voor medische toepassingen en bestrijdingsmiddelen. Heijnen verwacht dat dit na 2025 de emissies naar het in milieu in belangrijke mate terugdringt.

Lozingen

Erik Haverkort (VVD) vond het bijzonder dat er geen overzicht te maken is van PFAS-lozingen. Hij vroeg de minister naar een lijst van zowel nationale als internationale lozingen. Kamerleden begrepen niet goed waarom er geen overzicht gemaakt kan worden en vroegen zich af hoe zich dat verhoudt met de stelselverantwoordelijkheid van de minister van IenW.
Een nationaal lozingsverbod was volgens de staatssecretaris niet mogelijk. De SP ging hier niet in mee. Op verzoek van de SP (Sandra Beckerman) zal Heijnen inzichtelijk maken welke wetten dat verhinderen.
Op verzoek van de VVD zal de staatssecretaris pleiten voor Europese harmonisatie van lozingsnormen en nagaan wat er via de Rijn en Maas vanuit het buitenland binnenkomt.
Sandra Beckerman (SP) bepleitte de noodzaak van een versnelde aanpak van de lozingen, ook in Nederland, verwijzend naar het recent verschenen KWR-rapport. Hieruit blijkt dat PFAS-concentraties in de Maas in Nederland met gemiddeld 50% toenemen.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Staatssecretaris Heijnen gaf aan dat Rijkswaterstaat bezig is vergunningen te herzien. Over de vergunningen en lozingen die onder de waterschappen en omgevingsdiensten vallen had ze geen informatie. Kamerleden verwezen meerdere keren naar de zeer kritische bevindingen van de Commissie Van Aartsen over het functioneren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is geen overzicht en goede controle en handhaving lijken te ontbreken.

Afval en afbraaktechnieken

Verder werd in het debat veel gesproken over de ketenaanpak en dat er te weinig zicht is op de afvalroutes, maar dat daar wel aandacht voor nodig is. Ook kwamen 3M in Antwerpen en het overleg met Vlaanderen rond de Zeeuwse PFAS-problematiek aan de orde.
Erik Haverkort (VVD) pleitte voor geld om innovaties te bespoedigen zoals afbraaktechnieken en alternatieven voor PFAS. Hij was niet enthousiast over een totaalverbod en wil dat er eerst alternatieven beschikbaar zijn en dat de impact op de maatschappij in zijn totaliteit wordt meegewogen.

Lees het standpunt van Vewin rondom PFAS
Lees het Vewin-nieuwsbericht over toename van PFAS in de Maas in Nederland


Tags by dit artikel
Delen via: