Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en Ketenaanpak Geneesmiddelen krijgen brede steun Tweede Kamer
Terug 17 juni 2016

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en Ketenaanpak Geneesmiddelen krijgen brede steun Tweede Kamer

​Tijdens het Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer op 16 juni was er veel aandacht voor het kustpact, voor waterkwaliteit en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Ook de effecten van bemesting, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en nieuwe stoffen op de waterkwaliteit kwamen uitvoerig aan bod. In tegenstelling tot vorige jaren was er deze keer beperkt aandacht voor waterveiligheid.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Lutz Jacobi (PvdA) trapte het AO Water af met een pleidooi voor samenhang in de aanpak voor waterkwaliteit en voldoende zoetwater. Ze benadrukte het belang van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Ze vroeg minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (IenM) om regie te nemen en zorg te dragen dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt bij het halen van de Kaderrichtlijn Water-doelen.
Volgens Jaco Geurts (CDA) moet er een betere onderbouwing komen voor de normen van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, deze zijn volgens hem onvoldoende onderbouwd. Ook is er meer inzicht nodig in de bronnen van de nutriënten. Barbara Visser (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) deelden de zorg over de normen.
Geurts, Johan Houwers (groep Houwers) en Roelof Bisschop noemden watervogels als bron van vervuiling die nu onvoldoende in zicht is. Geurts (CDA ) pleitte voor een meer gestructureerde aanpak voor de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer en voor het wegnemen van de knelpunten op dit vlak. Visser (VVD) vroeg om meer samenhang en voortgang tussen de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Het CDA vroeg de minister waarom de middelen die provincies via het plattelandsontwikkelingsplan (POP) beschikbaar hebben voor projecten voor verbetering van de waterkwaliteit niet worden toegekend. De minister gaf aan hier al reeds op te hebben aangedrongen bij de provincies en dit nogmaals onder de aandacht te brengen.

Minister Schultz gaf aan blij te zijn met de complimenten van de Kamerleden voor de Delta-aanpak, zij voelt zich verantwoordelijk voor het slagen van deze aanpak. Naar haar mening moet de landbouw niet ontzien worden, maar moeten er wel goede besluiten genomen worden: vóór waterkwaliteit. De landbouw is onderdeel van de oplossing, niet van het probleem. In december komt er een evaluatie van de mestwetgeving. Het bereik van de Kaderrichtlijn Water-doelen zal worden meegenomen bij besluiten over de Nitraatrichtlijn.

Ketenaanpak Geneesmiddelen
Jacobi vroeg de minister of zij bereid is om de boetes en de pakkans te verhogen bij overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen. Ook wil Jacobi dat ziekenhuizen voortaan verplicht hun afvalwater zuiveren door middel van pharma-filters, ze riep de minister op werk te maken van waterzuivering door ziekenhuizen. Salima Belhaj van D66 is blij met de ketenaanpak geneesmiddelen en vindt de bronaanpak van belang. Ze vroeg of de minister in overleg kan gaan met de VNG over het kosteloos afvoeren van oude medicijnen. Apotheken moeten nu soms betalen voor de afvoer van medicijnen en weigeren hierdoor oude medicijnen retour te nemen, met alle gevolgen van dien. De minister gaf hierop aan dat apothekers zelf met hun gemeente kunnen afspreken dat medicijnen gezien worden als klein chemisch afval in plaats van bedrijfsafval en hierdoor kosten besparen.
Henk van Gerven (SP) stelde naar aanleiding van de te hoge gehalten van de stof pyrazool in de Maas in 2015 de minister vragen over het protocol onbekende stoffen en hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook pleitte van Gerven (SP) ervoor dat in de Omgevingswet (Besluit Kwaliteit Leefomgeving) opgenomen wordt welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben. Hiervoor wil hij verplicht beschermingszones instellen. De minister gaf aan dat onder de Omgevingswet waterschappen en Rijkswaterstaat beschermingszones voor de drinkwaterfunctie kunnen instellen.

Tags by dit artikel
Delen via: