Directeur Vewin reageert op OESO waterbeheer rapport en pleit voor meer focus op waterkwaliteit
Terug 10 april 2014

Directeur Vewin reageert op OESO waterbeheer rapport en pleit voor meer focus op waterkwaliteit

​Vewin directeur Renée Bergkamp licht vandaag tijdens het KNW voorjaarscongres het standpunt van de drinkwatersector op het OESO rapport waterbeheer toe. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft hierover een uitgebreide analyse uitgevoerd. De OESO concludeert dat het Nederlandse waterbeheer goed functioneert, maar ziet op onderdelen nog wel verbeterpunten. Ook Vewin ziet in het rapport mogelijkheden voor verbetering. De waterkwaliteit is in Nederland nog ver van het gewenste niveau. Op dit onderdeel is Nederland beslist nog geen voorbeeld voor andere landen!

‘Vervuiler betaalt’
Vewin vindt dat de OESO een goed beeld van het Nederlandse waterbeheer schetst. Bergkamp: “Op het punt van het voorkomen van waterverontreiniging had de OESO echter een scherper advies moeten bieden. De drinkwaterconsument betaalt voor de verontreiniging van anderen. De financiering zou gebaseerd moeten zijn op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ik bepleit daarom een fonds waarin heffingen op vervuilende stoffen worden gestort, wat is bestemd voor maatregelen om waterverontreiniging te voorkomen of te beheersen. Zulke maatregelen worden in gebiedsdossiers nog maar zelden genomen, onder andere door gebrek aan middelen.”

Waterverontreiniging
Vewin is het eens met de constateringen van OESO dat de Nederlandse ambities met betrekking tot de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) relatief laag zijn. Bergkamp: “De waterkwaliteit in Nederland voldoet nog lang niet aan de criteria; de zuiveringsinspanning door drinkwaterbedrijven is in de afgelopen jaren zelfs noodgedwongen groter geworden. Terwijl extra zuivering de laatste remedie moet zijn en niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd. Monitoring van de waterkwaliteit en normstelling moeten worden versterkt, zodat de vervuiler en de vervuiling voortvarend kunnen worden aangepakt.”

Extra watertoezichthouder overbodig
Vewin vindt dat erg veel aandacht van de OESO uitgaat naar een extra ´watertoezichthouder´. Voor drinkwater is die overbodig. Bergkamp: “De drinkwatersector acht het huidige systeem van toezicht door decentrale aandeelhouders, de Minister van I&M en de Inspectie Leefomgeving en Transport (met advisering door ACM) meer dan voldoende, zeker in combinatie met de verplichte benchmark.”

 

Delen via: