Drinkwatersector onderschrijft resultaten Beleidstafel Droogte
Terug 5 april 2019

Drinkwatersector onderschrijft resultaten Beleidstafel Droogte

Op 4 april jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen van IenW de rapportage met aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, waar Vewin deel van uitmaakt, aan de Tweede Kamer aangeboden. Vewin waardeert het zeer dat zij deel uitmaakt van de Beleidstafel Droogte en dat de drinkwatersector goed betrokken is bij het proces over droogte. De aanbevelingen in de rapportage dragen bij aan de veiligstelling van de drinkwatervoorziening, voor zowel de korte- als de lange termijn.

De drinkwatersector is robuust gebleken de afgelopen zomer, maar de zomer van 2018 heeft ook leerpunten ook opgeleverd. De brief van het ministerie van IenW bevat belangrijke punten voor de drinkwatersector; we lichten de volgende eruit:

Grondwaterbeheer

Aanbeveling is om in te zetten op meer structurele maatregelen gericht op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem. Zo moet het watersysteem beter toegerust worden op het vasthouden van water. Voor de korte termijn wordt aanbevolen te kijken naar mogelijkheden om extra vergunningsruimte te creëren, om meer grondwater op te kunnen pompen bij een zeer grote vraag. Voor de lange termijn wordt aanbevolen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van vergunningsruimte voor grondwateronttrekking. Hierbij pleit de drinkwatersector voor kortere doorlooptijden van de aanvraag van de vergunningen.
De minister kondigt aan dat zij vóór de zomer met een reactie op het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over grondwater komt. De AcW beveelt aan om onder regie van de provincies een integrale visie te maken voor het grondwater en hiertoe structureel overleg in te richten tussen betrokken overheden, drinkwaterbedrijven, landbouw en industrie. Vewin onderschrijft dit advies en kijkt uit naar de reactie van de minister.

Beleidsregel chloride

Op het gebied van verzilting meldt de minister dat in overleg met de waterbeheerders en de drinkwaterbedrijven een beleidsregel wordt opgesteld over het omgaan met chloride in oppervlaktewater en drinkwater. Deze moet uiterlijk 1 augustus 2019. zijn vastgesteld. Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied wordt gevraagd in samenspraak met alle betrokkenen werkafspraken te maken over de waterverdeling van het IJsselmeer.

Internationale samenwerking: Maas en Rijn

Vewin is blij dat ook internationale samenwerking over stroomgebieden onderwerp is van de aanbevelingen. Nederland is in perioden van weinig of geen neerslag grotendeels afhankelijk van wateraanvoer vanuit Duitsland en België, met name via de Rijn en de Maas. De Rijn en de Maas vormen voor de oppervlaktewaterbedrijven de primaire bron voor de bereiding van drinkwater. Het is dan ook van groot belang om de effecten van droogte en droogtemaatregelen op het grensoverschrijdende oppervlakte- en grondwatersysteem te agenderen bij de betreffende internationale rivieren-commissies.

Bewust gebruik van drinkwater

Op het gebied van communicatie geeft de minister aan dat afgelopen zomer het des te duidelijker is geworden hoe belangrijk heldere en eenduidige communicatie over de droogte is. De drinkwatersector werkt momenteel aan een jaarrond boodschap, gericht op duurzaam en bewust drinkwatergebruik. Daarnaast moet het tijdens hitte/droogte mogelijk zijn regionale verschillen te communiceren.

Droogtescenario doorrekenen

Medio 2020 moeten de drinkwaterbedrijven hun nieuwe leveringsplannen opgesteld hebben. Onderdeel hiervan is een risicoanalyse. Voor deze analyse gaan alle drinkwaterbedrijven hetzelfde droogte-scenario doorrekenen waarbij ervan uit wordt gegaan dat de droogte twee maal achter elkaar plaatsvindt.

Deelname crisisstructuur

De minister geeft aan dat zij zal zorgdragen voor de borging van kennis over drinkwater bij de crisisorganisatie. Bij droogte moeten (verwachte) knelpunten in de drinkwatervoorziening zo snel mogelijk en direct in de crisisstructuur besproken worden. Daarnaast is het van belang dat er voldoende kennis is om de situatie voor de drinkwatervoorziening goed te kunnen duiden. Vewin pleit er voor dat drinkwaterbedrijven direct deelnemen aan de Regionale Droogte Overleggen; de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger vanuit een grondwaterbedrijf en vanuit een oppervlaktewaterbedrijf. Vewin neemt als vertegenwoordiger van de drinkwatersector deel aan het Management Team Watertekorten (MTW) .

Lees het rapport Eerste fase Beleidstafel Droogte
Lees de brief van minister Van Nieuwenhuizen Eerste resultaten Beleidstafel Droogte

Tags by dit artikel
Delen via: