Drinkwatersector roept op tot lastenverlichting
Terug 4 april 2014

Drinkwatersector roept op tot lastenverlichting

​Nu in Den Haag de besprekingen over de Rijksbegroting van 2015 van start zijn gegaan, roept Vewin op om de Belasting op Leidingwater (BoL) af te schaffen. In het  Herfstakkoord is besloten tot een verhoging van de BoL, waar in 2011 nog was besloten deze belasting af te schaffen. Drinkwaterbedrijven hebben de knelpunten van deze belasting geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de wijzigingen grotere consequenties hebben dan voorzien. Vewin roept daarom de fracties van VVD, PvdA, D66, CU en SGP in een brief op om in het kader van de voorgenomen lastenverlichting deze belasting nu af te schaffen.

De inventarisatie van de wijzigingen in de Belasting op Leidingwater toont aan, dat:

  1. alle huishoudens lastenverzwaring krijgen door de belastingverdubbeling, die bovendien geen effect heeft op het waterverbruik, dat in Nederland al zeer laag is;
  2. grote afnemers afhaken van het openbare waterleidingnet, met als consequentie:
    - minder goede doorstroming van het waterleidingnet met kwaliteitsrisico’s;
    - eigen winningen die tot veel extra doorboringen van grondwaterbronnen en lokale verdroging leiden;
    - kostenverschuiving van bedrijven naar burgers;
  3. hergebruik van (afval)water wordt ontmoedigd: voor levering van herbruikbaar water moet belasting worden afgedragen. Investeringen in hergebruik zijn niet meer rendabel;
  4. de wijzigingen voor drinkwaterbedrijven leiden tot extra investeringen in ICT en voorlichting.

Deze inventarisatie van knelpunten is op verzoek van het Ministerie van Financiën uitgevoerd.

Het belasten van water, een gezonde eerste levensbehoefte, zeer milieuvriendelijk geproduceerd uit een in Nederland niet-schaarse grondstof, is een verkeerd politiek signaal. Verhoging van de belastingdruk op water als milieumaatregel is een principieel onjuiste keuze als alternatieven voorhanden zijn zoals het belasten van vervuilende stoffen die het watermilieu aantasten.

De BoL werkt niet als milieubelasting en moet worden afgeschaft. Daarmee wordt aantasting van het milieu voorkomen, ontstaan er geen kwaliteitsrisico's voor drinkwater en worden de lasten voor alle burgers én het bedrijfsleven verlaagd.

Delen via: