Drinkwatervoorziening geen ondergeschikte rol in SVIR geven

9 november 2011

Drinkwatervoorziening geen ondergeschikte rol in SVIR geven

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn de drinkwaterbelangen tot nu toe onvoldoende geadresseerd door de minister van I&M. Maandag 14 november aanstaande vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de SVIR. Voor dit overleg hanteert Vewin vier kernpunten voor het belang van de drinkwatersector. 
 

Het eerste punt is, dat de drinkwatervoorziening als nationaal belang moet worden gekwalificeerd in deze visie. Het Rijk ziet geen noodzaak tot het opnemen van drinkwater als nationaal belang. De drinkwatervoorziening is echter een onderdeel van de vitale infrastructuur en is benoemd als ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ en daarnaast een topsector. Een toekomstbestendig ruimtelijk beleid is onmogelijk zonder erkenning van deze eerste levensbehoefte.

Het tweede punt is, dat  in de SVIR de drinkwaterfunctie van IJsselmeer, rivieren, zoetwaterbekkens en grondwater moet worden erkend. Nu is dat echter onvoldoende het geval. Drinkwaterbedrijven moeten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van deze bronnen. Zonder erkenning in de SVIR wordt dit onnodig belemmerd.

Ten derde moeten grote watertransportleidingen worden opgenomen  in de SVIR. Op deze wijze kan geborgd worden dat buisleidingen voor gevaarlijke stoffen niet belemmerend zijn voor de drinkwaterinfrastructuur. Dit wordt nog niet benoemd in de SVIR. 

Als laatste punt noemt Vewin de borging van drinkwaterbelangen in provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen. Voorwaarde hiervoor is, dat dit belang wordt verankerd in de SVIR.
Hierbij is het ook van belang dat drinkwaterbedrijven in een vroeg
stadium betrokken worden in het watertoetsproces.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht