Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen
Terug 7 februari 2017

Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving. De Europese Commissie stelt in het rapport dat Nederland een zeer hoog nalevingspercentage heeft als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling.
Vorige maand stelde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het eindrapport van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 dat de drinkwaterkwaliteit in Nederland van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid is.

Overbemesting actueel probleem

De Europese Commissie geeft in hetzelfde evaluatierapport aan dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zorgwekkend blijft als gevolg van de vervuiling door nitraat, resulterend uit mest afkomstig van de intensieve veeteelt en melkveehouderij. De Commissie zegt nauwgezet te volgen hoe de tenuitvoerlegging van zowel de Nitraatrichtlijn als de Kaderrichtlijn Water in Nederland ertoe zullen bijdragen dat Nederland de kwaliteitsdoelstellingen van de EU-wetgeving haalt. Ook de gevolgen van overbemesting voor grondwater zijn een actueel probleem voor de drinkwaterbedrijven. Normoverschrijdingen van nutriënten uit mest leiden tot onwenselijke situaties, waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of winningen moeten sluiten of verplaatsen.

Extra maatregelen nodig

Het rapport van de Europese Commissie onderstreept de opvatting van Vewin dat er extra maatregelen nodig zijn die specifiek gericht zijn op het oplossen van knelpunten met mestgerelateerde stoffen bij drinkwaterbronnen. Drinkwaterbedrijven participeren in verschillende samenwerkingsprojecten met agrariërs om uitspoeling van meststoffen te verminderen. De goede kwaliteit van het drinkwater is daarom, onder andere door de concentratie van deze meststoffen, niet vanzelfsprekend. Drinkwaterbedrijven zetten geavanceerde zuiveringsmethoden in om meststoffen, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen uit het water te zuiveren en de zuiveringsinspanning door drinkwaterbedrijven is in de afgelopen jaren zelfs noodgedwongen groter geworden.

Concrete actieplannen

Het is voor het eerst dat de Europese Commissie dit evaluatierapport publiceert, maar zal deze landenrapporten vanaf nu elke twee jaar presenteren. De rapporten vormen de basis om in samenwerking met belanghebbenden en lokale en regionale overheden en met andere lidstaten gemeenschappelijke uitvoeringsproblemen aan te pakken. De Commissie komt dit jaar met richtsnoeren voor het bevorderen, bewaken en waarborgen van de naleving van milieuwetgeving. Ook gaat de Commissie in gesprek met elke lidstaat, waarbij het realiseren van concrete actieplannen centraal zal staan.
Lees het rapport The EU Environmental Implementation Review Country Report - THE NETHERLANDS

Tags by dit artikel
Delen via: