Europese Commissie: bescherming drinkwaterbronnen moet beter op orde
18 maart 2015

Europese Commissie: bescherming drinkwaterbronnen moet beter op orde

​​De Europese Commissie schrijft in een mededeling over de waterkwaliteit in de verschillende Europese Lidstaten dat er nog een lange weg te gaan is voordat de waterkwaliteit overal in de EU goed genoeg is. Dit beeld van de Europese Commissie bevestigt wat de drinkwatersector al langere tijd signaleert: de bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om niet alleen nu maar ook in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, opgesteld in 2000. De KRW stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in 2015 ‘een goede toestand’ hebben bereikt. De KRW stelt hiervoor eisen en normen vast. De Europese Lidstaten moesten voor 2015 aan die normen voldoen. Hoe ze de KRW-normen willen bereiken mogen de lidstaten zelf bepalen. Nederland heeft al eerder aangegeven deze doelstelling niet te kunnen halen en heeft uitstel tot 2027 gevraagd om de doelen alsnog te halen.

Voortgang, maar nog lange weg te gaan

De Europese Commissie concludeert dat waterkwaliteit in Europa beter beschermd is door de Europese wetgeving: Europese burgers kunnen zonder risico water uit de kraan drinken en vrijwel risicoloos zwemmen. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de waterkwaliteit overal in de EU goed genoeg is: In de hele EU heeft 90 % van de stroomgebiedsdistricten, 50 % van de oppervlaktewaterlichamen en 33 % van de grondwaterlichamen in te kampen met watervervuiling die komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Nederlandse status verre van goed

Nederland moet nog forse stappen zetten zo blijkt uit de mededeling van de Europese Commissie. Zo is bijvoorbeeld overbemesting een van de actuele problemen. De drinkwaterbedrijven geven al jaren aan dat deze overbemesting zorgt voor te hoge concentratie van nitraat in het grondwater. Reductie van de nitraatconcentratie in grondwaterlichamen met drinkwaterwinningen is een resultaatverplichting vanuit de Kaderrichtlijn Water. De Europese Commissie bevestigt deze zorg. De EC geeft als kritiekpunt bijvoorbeeld dat een duidelijke strategie om vervuiling uit de landbouw aan te pakken ontbreekt. De EC adviseert Nederland heldere maatregelen te nemen, in nauwe samenwerking met de agrarische sector om zo meer draagvlak te creëren.

Water Conference in Brussel

De Europese Commissie adviseert de lidstaten dan ook met klem in te zetten op bronbeleid om dekwaliteit van de bronnen voor de drinkwatervoorziening te verbeteren. Daarbij stimuleert de Europese Commissie de instelling van beschermingszones waarmee gebieden waar drinkwater wordt onttrokken, met name oppervlaktewateren, worden beschermd. Op 23-24 maart organiseert de Europese Commissie de 4th Water Conference in Brussel waar de aanbevelingen besproken gaan worden. Dit biedt tevens een platform voor lidstaten om van gedachten te wisselen over de ervaringen uit de eerste ronde stroomgebiedbeheerplannen en de uitdagingen in de tweede ronde stroomgebiedbeheerplannen. Vewin zal hierbij aanwezig zijn.

Delen via: