Forse groei productiviteit drinkwatersector
Terug 9 april 2018

Forse groei productiviteit drinkwatersector

In de afgelopen decennia is de productiviteit van de netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen fors toegenomen. Tussen 1980 en 2015 bedroeg de gemiddelde productiviteitsgroei 1,5 à 2 procent per jaar. Vooral de drinkwatersector blijkt goed te presteren. Met een groeipercentage van 3,5 (vanaf 2000) kan de drinkwatersector wedijveren met vele sectoren in de marktsector. Vooral de bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector levert waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan de toenemende productiviteit van de drinkwatersector. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek van IPSE Studies (CAOP, TU Delft, EUR) naar het effect van de belangrijkste beleidshervormingen op de productiviteit in de genoemde netwerksectoren in de periode 1980-2015.

Productiviteitsgroei drinkwatersector hand in hand met verbetering kwaliteit

Het onderzoek van IPSE toont aan dat de drinkwatersector een forse groei van de productiviteit kent. Vooral na 2000 is de productiviteitsgroei van 3,5% van de drinkwatersector opvallend hoog te noemen. IPSE concludeert dat vooral de bedrijfsvergelijking de drinkwaterbenchmark, waarschijnlijk een grote bijdrage aan de productiviteitsgroei levert. De maatstafconcurrentie van eerst de vrijwillige en later de wettelijk verankerde bedrijfsvergelijking blijkt goed te werken, waarschijnlijk in belangrijke mate ondersteund door de verplichting kostendekkende tarieven te hanteren, aldus de onderzoekers. Er zijn aanwijzingen dat de gemeten productiviteitsgroei waarschijnlijk nog een onderschatting is van de werkelijke groei, omdat in het rekenmodel onvoldoende rekening wordt gehouden met kwaliteitsaanpassingen. Zo laat de ontwikkeling van de waterkwaliteitsindex vanaf 1997 zien dat de drinkwaterkwaliteit sindsdien vrijwel voortdurend verbetert, en dat tegelijkertijd ook de klanttevredenheid toeneemt. Ook vindt vooral in deze periode een vervanging van het leidingmateriaal van het waterleidingnetwerk plaats die eveneens als kwaliteitsverbetering kan worden beschouwd. In de drinkwatersector gaat de groei van de productiviteit dus hand in hand met de verbetering van de waterkwaliteit en de waardering door de consument.

Tags by dit artikel
Delen via: