Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming
Terug 1 juni 2017

Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming

Een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van diep en ondiep grondwater toont in driekwart van het grondwater de aanwezigheid aan van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen. In vrijwel al het ondiepe grondwater zijn deze verontreinigingen aangetroffen.

Landelijk beeld grondwaterkwaliteit

KWR Watercycle Research Institute heeft in opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies een meetronde uitgevoerd. KWR heeft een landelijk beeld van de grondwaterkwaliteit vastgesteld. Dit geeft ook inzicht in de situatie in grondwaterbeschermingsgebieden, al is slechts een klein deel van de gegevens uit deze gebieden afkomstig.

De rapportage van KWR beschrijft de frequentie en mate van het aantreffen van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen in de provinciale grondwatermetingen, de overschrijding van wettelijke grondwaternormen en de mogelijke problemen voor drinkwaterbereiding en ecologie.

Belang bescherming grondwaterbeschermingsgebieden

De resultaten van deze studie zijn van belang voor provincies als beheerders van grondwater, maar ook voor waterbedrijven, waterschappen en autoriteiten die chemicaliëngebruik reguleren. Voor Vewin onderstreept de rapportage het belang van een goede bescherming van de grondwatergebieden die specifiek gebruikt worden voor drinkwaterproductie. Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit, willen we dat in de toekomst zo houden dan is bescherming van de bronnen noodzakelijk. De rapportage toont volgens Vewin ook het belang van samenwerking met de provincies bij de zorg voor schone bronnen. Grondwaterbescherming maakt onderdeel uit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Hierin worden maatregelen afgesproken om de aanwezigheid van bijvoorbeeld residuen van mest, bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen in de bronnen voor drinkwater tegen te gaan. De resultaten van deze meting van KWR tonen eens te meer het belang aan van het maken van goede gezamenlijke afspraken over grondwaterkwaliteit.

Meer informatie over het rapport Grondwaterkwaliteit in Nederland 2015-2016

Tags by dit artikel
Delen via: