Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent
Terug 21 juni 2018

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend. Vewin behartigde de belangen van de sector zodat de drinkwaterbedrijven hun taak zo goed mogelijk konden uitvoeren.

Het jaarverslag kijkt terug op 2017, maar blikt ook vooruit naar wat er nodig is om drinkwaterbronnen beter te beschermen en de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland te verbeteren.

Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

De intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (eind 2016) heeft de aandacht vergroot voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. In 2017 hebben alle betrokkenen, waaronder de drinkwatersector, hard gewerkt aan de uitvoering van de intenties en is veel geïnvesteerd in onderzoek, analyse en probleemverkenning.

Regeerakkoord Rutte-III

Ook het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet schenkt aandacht aan de bescherming van drinkwaterbronnen. Zo wordt een nieuw beleidsprogramma aangekondigd om de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater op een kosteneffectieve manier terug te dringen.

Opkomende stoffen en vergunningverlening

Afgelopen jaar trokken verschillende drinkwaterbedrijven aan de bel in verband met concentraties GenX in hun bronnen voor de productie van drinkwater. Deze casus laat zien dat de vergunningverlening voor industriële lozingen en transparantie over geloosde stoffen echt beter moet.

Bestuursovereenkomst nitraatuitspoeling

Bij de voorbereiding van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn werd opnieuw duidelijk dat nitraatbelasting nog steeds een stevig probleem is in een flink aantal grondwaterbeschermingsgebieden. Zonder nadere maatregelen dreigt dat ook zo te blijven. LTO, IPO, Vewin en de ministers van LNV en IenW hebben daarom in een bestuursovereenkomst afgesproken de nitraatuitspoeling in deze gebieden terug te dringen.

Kwaliteit drinkwaterbronnen

In uiterlijk 2027 moeten de doelen die de Kaderrichtlijn Water stelt ten aanzien van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen worden bereikt. Vooralsnog is dat niet verzekerd. Vewin vindt daarom dat verbetering van de waterkwaliteit een extra impuls verdient en dat concrete afspraken moeten worden gemaakt tussen alle betrokken partijen.

Bestuursakkoord waterkwaliteit

Vewin heeft consequent bepleit dat dat een voortvarende uitvoering van de Delta-aanpak en de voornemens in het Regeerakkoord moeten worden gevolgd door nieuwe, concrete stappen. Een integrale, effectieve aanpak van verbetering van de waterkwaliteit vraagt om harde afspraken over inzet, financiering, monitoring en toezicht & handhaving tussen alle betrokken partijen. Daarbij kunnen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven voortbouwen op de goede samenwerking vanuit het Bestuursakkoord Water uit 2011. Inmiddels heeft de minister van IenW aangegeven dat zij streeft naar een nieuw Bestuursakkoord Waterkwaliteit. De drinkwatersector werkt graag mee aan deze nieuwe bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit.

Lees het hele Vewin jaarverslag 2017

Lees meer: Vewin two-pager samenvatting jaarverslag 2017

Tags by dit artikel
Delen via: