Kamer spreekt zich uit voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat
Terug 28 september 2017

Kamer spreekt zich uit voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat

Kamer spreekt zich uit voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat

Op 21 september debatteerde de Tweede Kamer over de casus Chemours/GenX met Staatssecretaris Dijksma (IenM) en Minister Asscher (SZW, voor het onderwerp veiligheid van werknemers). Kamerleden van verschillende partijen hebben gepleit voor een aanpak gericht op preventie om te voorkomen dat iedere keer weer nieuwe stoffen opduiken.

Van Eijs (D66) vindt het belangrijk dat bevoegde gezagen en drinkwaterbedrijven over actuele informatie beschikken van de industrie over welke stoffen ze (van plan zijn te) lozen, in welke hoeveelheden en op welk moment. Zij vindt het vreemd dat drinkwaterbedrijven zelf op zoek moeten gaan naar mogelijke stoffen in het water. D66 en GroenLinks hebben hierover een motie ingediend. Ook vindt zij dat de eerdere motie van D66, CDA en ChristenUnie over afspraken over bevoegdheden van overheden en meer transparantie moet worden uitgevoerd.
Voor Laçin (SP) is de enige veilige grens van GenX in drinkwater 0, de stof hoort er niet in. Hij vroeg of het klopt dat de kosten voor zuivering van GenX bij de consument terecht komen, in plaats van bij de vervuiler. Hij wil dat niet alleen symptomen aangepakt worden, maar vraagt van het kabinet stappen, Europees en nationaal, om de stoffen bij de bron aan te pakken. Laçin diende samen met de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie in die het Rijk verzoekt om met de provincie, Chemours en de regionale drinkwaterbedrijven om tafel te gaan om technische alternatieven voor de huidige lozingen te onderzoeken.
Ook Arissen (PvdD) vindt dat GenX niet in drinkwater, bodem of lucht thuishoort en wil dat het kabinet een lijst naar de Kamer stuurt met geloosde stoffen waarvan niet bewezen is dat ze veilig zijn.
Kröger (GroenLinks) wil dat de lozing van Chemours stopt en vindt dat we achter de feiten aanlopen qua schadelijke stoffen. Zij vindt dat industriële bedrijven verplicht moeten worden actief te communiceren naar vergunningverleners en drinkwaterbedrijven over hun te lozen stoffen, om risico's te voorkomen. Kröger vroeg of er nog een andere bron voor GenX is naast Chemours.
Voor Van Aalst (PVV) staat als een paal boven water dat het drinkwater veilig moet zijn. Er moeten geen stoffen in het water geloosd worden die tot gevaar kunnen leiden. Hij vraagt ook naar de handhavingscapaciteit.
Dijkstra (VVD) vindt dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het heeft volgens hem 32 jaar de norm overschreden met de voorloper van GenX, PFOA, en illegaal geloosd. Overtredingen moeten volgens hem door de overheid met een handhavingstraject worden aangepakt.
Van Brenk (50Plus) benoemde dat Chemours heeft aangegeven beter te gaan zuiveren, maar dat onderzoeksinstituut KWR stelt dat er nog meer gezuiverd kan worden. Ze vraagt zich dan ook af of er meer van Chemours verwacht mag worden en is het eens met het voorstel van Vewin om de informatievoorziening over stoffen te verbeteren om vroegtijdig in te kunnen grijpen. Wat haar betreft is dit niets te veel gevraagd.

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stelde dat mens en milieu niet blootgesteld mogen worden aan schadelijke hoeveelheden van gevaarlijke stoffen. Ze wil structureel het stoffenbeleid verbeteren, nationaal en Europees. Ze vindt onder meer dat er scherper gecontroleerd moet worden op de kwaliteit van de REACH dossiers, aangeleverd door bedrijven. Hormoonverstorende stoffen, nanomaterialen en combinaties van stoffen hebben hierbij wat haar betreft prioriteit. Nationaal wordt de informatie over stofeigenschappen onvoldoende benut. Bevoegde gezagen kunnen bij twijfel een onderzoeksplicht opleggen aan een bedrijf of navraag doen bij het RIVM. Dijksma gaf aan de zorgen van mensen om het drinkwater te begrijpen. Over de veiligheid van drinkwater als eerste levensbehoefte mag geen twijfel bestaan. De staatssecretaris wilde over de moties met betrekking tot drinkwater geen uitspraak doen, minister Schultz zal een reactie geven. Daarnaast zal de minister in een Kamerbrief ingaan op de vragen die gesteld zijn met betrekking tot drinkwater, naast een RIVM-notitie over GenX in drinkwater die ze aan de Kamer zendt. De Structurele aanpak opkomende stoffen staat ook nog op de agenda voor het Wetgevingsoverleg Water in november.

De motie van D66 en GroenLinks over transparantie over te lozen stoffen is op 22 september aangenomen. De regering gaat onderzoek doen naar het introduceren van een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven richting de vergunningverlener en de drinkwaterbedrijven. Zo moet het duidelijk worden welke stoffen bedrijven lozen, in welke hoeveelheden en op welke tijdstippen. Vewin is blij dat deze motie is aangenomen. De motie van de SP en de PvdD over het onderzoeken van technische alternatieven voor de huidige lozingen is verworpen.

Lees hier de motie Van Eijs en Kröger
Lees hier de motie Laçin en Arissen

Tags by dit artikel
Delen via: