​Ketenaanpak Medicijnresten: proef verwijdering medicijnresten rioolwater gestart
Terug 20 december 2018

​Ketenaanpak Medicijnresten: proef verwijdering medicijnresten rioolwater gestart

Op 17 december werd op een feestelijke bijeenkomst in Aarle-Rixtel door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein gegeven voor een pilot op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas voor de zuivering van medicijnresten. Deze pilot is onderdeel van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.

Minister: samen hard aan de slag in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Minister Van Nieuwenhuizen gaf in haar speech aan dat de pilot symbool staat voor de pragmatische en resultaatgerichte werkwijze van de Nederlandse watersector. De minister zei dat medicijngebruik onvermijdelijk is en het feit dat we resten in ons rioolwater krijgen dus ook. Waterschappen, gemeenten, provincies, de zorgsector, drinkwaterbedrijven, RIVM, Rijkswaterstaat en het Rijk werken samen hard om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren, de drinkwaterbronnen schoon en gezond te houden en de natuur te beschermen.

Met de hele keten maatregelen nemen om medicijnresten te voorkomen

Vewin-directeur Hans de Groene heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven hoe hij aankijkt tegen de voortgang en stand van zaken op dit thema. In zijn inbreng bracht hij in herinnering dat Vewin en de Unie van Waterschappen (UvW) in 2014 gezamenlijk een brief gestuurd hebben aan het ministerie van IenW met de vraag om de regie te pakken op het thema medicijnresten in water. De UvW en Vewin hebben destijds gezamenlijk aan de bel getrokken omdat beide organisaties zich zorgen maken om de medicijnresten die de drinkwaterbedrijven en waterschappen aantreffen in bronnen, het grond- en oppervlaktewater. Met ontwikkelingen als vergrijzing en klimaatverandering in het vooruitzicht is het volgens Vewin van groot belang om gezamenlijk met de hele keten, van farmaceutische industrie tot zorgsector en watersector maatregelen te nemen die voorkomen dat medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater terecht komen. Het ministerie van IenW heeft die rol goed opgepakt door iedere schakel van de keten erbij te betrekken en systematisch te inventariseren welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Deze aanpak is uitgemond in een Uitvoeringsprogramma met een looptijd tot 2022.

Pilot is goede stap, nu vaart houden in aanpak van medicijnresten

Tijdens de bijeenkomst was er veel aandacht voor de acties die overal in de medicijnrestenketen genomen worden. Hans de Groene: "De ketenaanpak maakt een ingewikkeld probleem behapbaar en maakt duidelijk op welke onderdelen de verschillende partijen een concrete bijdrage kunnen leveren. Als drinkwatersector zijn we graag bereid onze bijdrage te leveren, nationaal en in de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van meetgegevens, het delen van kennis en het investeren in onderzoek maar bijvoorbeeld ook om concrete samenwerking tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven op het vlak van zuiveringstechnologie." De Groene heeft daarnaast aangegeven dat het van belang is om goed te communiceren over al bereikte resultaten: dat motiveert de deelnemende partijen en helpt de vaart er in te houden.

De minister heeft versnellingstafels ingericht om tot een betere waterkwaliteit te komen. Medicijnresten is zeker een onderwerp dat daarbij ook op de agenda staat: bestuurlijk commitment is volgens Vewin nodig voor daadwerkelijke uitvoering van acties, capaciteit, financiering en regelgeving.

Standpunt Vewin
Lees meer over het Vewin-standpunt met betrekking tot de aanpak van medicijnresten in het position paper Wetgevingsoverleg Water.

Tags by dit artikel
Delen via: