Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen
Terug 18 maart 2014

Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen

Het dinsdag 18 maart verschenen RIVM rapport “Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater” is in samenwerking met Vewin en de drinkwaterbedrijven opgesteld, de sector ondersteunt de uitkomsten. De volgende stap is het opnemen van de uitkomsten in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing.Om de bronnen voor de drinkwatervoorziening in de toekomst te beschermen moeten in het Deltaprogramma Zoet Water en in de Deltabeslissing maatregelen voor zowel de waterkwantiteit  als de waterkwaliteitsmaatregelen worden opgenomen. De resultaten van het onderzoek geven duidelijk aan dat waterkwaliteit en –kwantiteit nauw met elkaar samenhangen.

Beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater van voldoende kwaliteit is voor de drinkwatervoorziening van groot belang aangezien 40% van het drinkwater in Nederland gebruik maakt van oppervlaktewater uit de Rijn, de Maas en de Drentsche Aa. Vewin stelt vast dat tot op heden de waterkwaliteitsmaatregelen onvoldoende in de plannen naar voren komen. Een reductie van lozingen bij laag water in de rivieren (laag debiet) en het tegengaan van verzilting vanuit zee is essentieel om de inname van goed zoet water voor de drinkwatervoorziening te garanderen. Hiervoor moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Zoals minder lozen bij lage waterstanden door een debiet afhankelijke vergunningverlening. 

Het Rijk heeft een verantwoordelijkheid voor het voorzieningenniveau van zoet water voor de drinkwaterproductie. De overheid moet zorgdragen voor voldoende bronnen van de juiste kwaliteit.

Delen via: