Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!
Terug 19 september 2023

Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (CU) ontving van Hans de Groene (Vewin) het eerste exemplaar van de nieuwe Lobby-agenda.

Extra productiecapaciteit

Alle tien drinkwaterbedrijven hebben voor 2030 extra productiecapaciteit nodig, een aantal nu al of op zeer korte termijn. Het is helemaal niet zeker dat dit tijdig lukt. Integendeel, drinkwaterbedrijven lopen tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. Zonder snelle actie van betrokken partijen en in het bijzonder van de provincies kunnen drinkwaterbedrijven niet aan de tot 2030 stijgende vraag van huishoudens en bedrijven naar drinkwater voldoen.

Vewin en IPO stellen samen met het ministerie van IenW een Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023 – 2030 op. Zij brengen knelpunten in beeld en formuleren oplossingsrichtingen en acties. De acties moeten doorwerken in de gebiedsgerichte en provinciale uitwerking van plannen in lijn met de prioriteit, die Water en bodem sturend toekent aan de drinkwatervoorziening. Vewin vraagt van de minister van IenW een actieve invulling van zijn systeemverantwoordelijkheid, de bereidheid andere overheden aan te spreken op hun zorgplicht en zo nodig nationaal te voorzien in extra maatregelen of (nood)regelgeving.

Financierbaarheid investeringen

Ook is het zaak de WACC-regelgeving (vermogenskostenvoet) aan te passen zodat drinkwaterbedrijven noodzakelijke investeringen voor hun productiecapaciteit daadwerkelijk kunnen doen. Naast vergroten van het aanbod van water is beheersen van de vraag naar drinkwater van belang. Vewin stelt daarom voor de wettelijke mogelijkheden voor waterbewust bouwen te verruimen.

Kwaliteit bronnen

De kwaliteit van de drinkwaterbronnen is nog steeds een zorgpunt. Deze staat onder toenemende druk en het halen van de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 lijkt nog niet binnen handbereik.

Vewin formuleert de standpunten in nauwe samenspraak met haar leden: de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven en draagt deze uit in Den Haag en Brussel. Een volledig overzicht van de standpunten die in het politieke jaar 2023-2024 op de agenda staan, staat in de Lobby-agenda.

Lees de Lobby-agenda


Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht