Meer aandacht voor water in het Europese landbouwbeleid

Terug 13 december 2011

Meer aandacht voor water in het Europese landbouwbeleid

Vewin wil meer aandacht voor schoon water in het toekomstige Europese landbouwbeleid.  Schoon water in voldoende hoeveelheid is essentieel voor zowel de landbouw- als de watersector.  Landbouwproductie heeft een grote invloed heeft op waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen. Deze relatie is van belang in het toekomstige Europese landbouwbeleid (GLB). Wij pleiten voor de ontwikkeling van een Europees landbouwbeleid dat de overgang versnelt naar duurzamere landbouwsystemen met een concurrerende voedselproductie en tegelijkertijd een kleinere impact op het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen, zoals water.

Dit kan worden bereikt door inkomenssteun aan de boeren afhankelijk te maken van verduurzamingsmaatregelen met de focus op ‘blauwe’ maatregelen ten gunste van de waterkwaliteit.  Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bufferzones langs het water waarin geen bestrijdingsmiddelen of mest worden gebruikt. Naast de verplichte maatregelen van de EU moet Nederland zelf maatregelen kunnen vaststellen, waarbij de nadruk op het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water moet liggen. Hier moet ook de inzet van innovaties onder vallen, zoals precisielandbouw waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt gereduceerd. In de tweede ‘pijler’ van het GLB, het plattelandsontwikkelingsbeleid, moet Nederland water benoemen als nationale prioriteit. 

 Meer informatie over het Vewin-standpunt inzake het GLB leest u in het position paper.

Delen via: