Minister Ollongren in Waterspiegel: 'Geen discussie over nationaal belang drinkwater'
Terug 1 oktober 2019

Minister Ollongren in Waterspiegel: 'Geen discussie over nationaal belang drinkwater'

De nieuwe Waterspiegel opent met een interview met Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij spreekt zich uit over het belang van de drinkwatervoorziening, en hoe dit in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is verankerd.
Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW) benadrukt het belang van samenwerking, specifiek in tijden van klimaatverandering.
Verder in deze editie onder meer aandacht voor de zorgwekkende toestand van de bronnen voor drinkwater in Nederland, de voortgang binnen de bestuursovereenkomst nitraat en de tussenevaluatie van de nota over duurzame gewasbescherming.

Drinkwatervoorziening en zoetwatervoorraad beschermen

Eind juni publiceerde minister Ollongren de ontwerp-NOVI voor de periode 2030-2050. Voor de drinkwatersector is de NOVI een belangrijk document. Klimaatverandering, energietransitie en de toenemende druk op de boven- en ondergrondse ruimte maken aandacht voor voldoende zoetwater voor de drinkwatervoorziening essentieel. 'Drinkwater is een algemene eerste levensbehoefte en dat is de allesoverheersende reden dat drinkwater van nationaal belang is! We moeten onze drinkwatervoorziening en de zoetwatervoorraad beschermen.' aldus minister Ollongren.

Samenwerking steeds belangrijker

Voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande voorziet als gevolg van de klimaatverandering en de daarmee samenhangende vraagstukken een veranderende rol voor de waterschappen: 'Natuurlijk staan de Nederlandse waterschappen nog steeds voor droge voeten. Maar inmiddels is waterkwaliteit minstens zo'n belangrijk vraagstuk. De waterschappen willen zich ontwikkelen van puur een 'wasmachine' van vuil water tot een circulaire grondstoffenfabrikant. Om dat te realiseren, zullen we nog meer de samenwerking met externe partijen moeten zoeken.'

Twee voor twaalf voor de drinkwaterbronnen

Een recent onderzoeksrapport van kennisinstituut KWR naar de toestand van de Nederlandse drinkwaterbronnen levert een zorgelijk beeld op. Meer en concretere maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren zijn noodzakelijk. Op 12 september overhandigde voorzitter Peter van der Velden het KWR-rapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Hans de Groene, directeur van Vewin: 'Deze studie maakt duidelijk dat bescherming van drinkwaterbronnen echt prioriteit moet krijgen.'

Nog veel te doen rondom gewasbeschermingsmiddelen en nitraat

Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) onderzocht de voortgang van de verduurzaming van de gewasbeschermingspraktijk. Onderzoeker Aaldrik Tiktak van het PBL: 'Onze conclusie luidde dat de trend op veel terreinen positief is, maar dat veel tussendoelen niet zijn gehaald.'
Ook bij het terugdringen van nitraatuitspoeling uit grondwaterbeschermingsgebieden is het halen van de doelen van de Bestuursovereenkomst nitraat nog een uitdaging. 'Er is brede bereidheid onder individuele landbouwers om maatregelen te nemen. We wachten echter vol spanning de eerste resultaten af, want de nitraatopgaaf voor deze gemengde landbouwgebieden is best pittig.' zegt Geertje Enting, medewerking grondzaken van WMD. 

Lees Waterspiegel nr 4 2019

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht