Natuurorganisaties bevestigen: meer prioriteit nodig voor waterkwaliteit in beheerplannen
Terug 24 juni 2021

Natuurorganisaties bevestigen: meer prioriteit nodig voor waterkwaliteit in beheerplannen

​Een coalitie van Europese natuurbeschermingsorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten, vindt dat de lidstaten van de EU zich onvoldoende inspannen om de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Zij concluderen dit nadat zij de nieuwe ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) voor de periode 2022-2027 bestudeerden en hierover het rapport 'The final sprint for Europe's rivers' publiceerden. De Nederlandse natuurorganisaties Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Natuur & Milieu, LandschappenNL, Wereld Natuur Fonds, en Vogelbescherming Nederland grijpen het rapport aan om in een brief aan de Tweede Kamer te pleiten voor het 'met urgentie' extra maatregelen nemen om de doelen van de KRW wél te behalen, via het Nationaal Water Programma, SGBP's en het nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Vewin ondersteunt deze oproep van de natuurorganisaties, omdat het onder andere gaat over water waar uiteindelijk drinkwater van gemaakt wordt. De kwaliteit van de bronnen voor drinkwaterproductie is nog onvoldoende en nauwelijks verbeterd in de afgelopen jaren. Het halen van de KRW-doelen is voor deze wateren nog niet in zicht, terwijl er nog maar 6 jaar beschikbaar is om deze waterkwaliteitsdoelen te halen.

Geef prioriteit aan het verbeteren van kwaliteit drinkwaterbronnen.

Uit de Nationale analyse Waterkwaliteit en uit onderzoek van het RIVM (rapport 'Staat Drinkwaterbronnen', 2020) blijkt dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat en dat deze de afgelopen jaren niet significant is verbeterd. Dit staat haaks op artikel 7 van de KRW die stelt dat moet worden ingezet op verdere verbetering van de waterkwaliteit om op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie te kunnen verlagen. Vewin vindt dat de maatregelen in de verschillende waterplannen en de SGBP's bij elkaar samen voldoende moeten zijn om de KRW-doelen tijdig te kunnen halen en verdere kwaliteitsverbetering van drinkwaterbronnen te realiseren. Ook maatregelen in andere relevante beleidsvelden, zoals die in het actieprogramma Nitraatrichtlijn, moeten bijdragen aan het halen van de KRW-doelen. Het is van belang dat de uitvoering van de maatregelen goed wordt gemonitord. Ook moeten nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de waterkwaliteit in beeld worden gebracht. Waar nodig moeten aanvullende maatregelen worden bepaald. Vewin vindt het vooral van belang dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, conform de door de Tweede Kamer aangenomen motie Moorlag (nr. 35300-XII-70), prioriteit krijgt in de SGBP's.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht