Nederland moet ambitie tonen bij nationale invulling van EU Landbouwbeleid

Terug 23 juli 2013

Nederland moet ambitie tonen bij nationale invulling van EU Landbouwbeleid

Vewin roept Staatssecretaris Dijksma (EZ) op om in Nederland het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) milieuvriendelijk in te vullen met oog voor waterkwaliteit. Eind juni kwamen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie tot een politiek akkoord over het Europees landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Vewin is teleurgesteld over de mate van verduurzaming van dit beleid en pleit voor ambitie bij de invulling hiervan in Nederland.

Zwakke verduurzaming in Pijler 1
Duurzaam kan het Europese GLB niet worden genoemd.  Groene maatregelen binnen pijler 1, zoals gewasdiversificatie, permanent grasland en de aanleg van ecologische focusgebieden (EFA’s) zoals bufferzones, worden dusdanig flexibel ingevuld dat ze tot weinig echte milieuwinst zullen leiden. In plaats van deze drie groene maatregelen mogen lidstaten ook ‘equivalente vergroeningsmaatregelen’ nemen. Deze moeten gelijkwaardig zijn aan de drie bovenstaande maatregelen. Ze worden door de lidstaten zelf ingevuld, bijvoorbeeld via agrarisch natuurbeheer of duurzaamheidscertificaten. Vewin roept Staatssecretaris Dijksma (EZ) op hierin ook watermaatregelen op te nemen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water dichterbij te brengen. Het akkoord over de directe betalingen zal ingaan vanaf 1 januari 2015 en Nederland zal in de periode tot 2020 ongeveer €5,4 miljard ontvangen.

Pijler 2: water als prioriteit
De invulling van de tweede pijler, het plattelandsbeleid, is ook grotendeels een nationale aangelegenheid. Vewin vindt het van belang dat het ministerie van Economische Zaken in de komende maanden waterkwaliteit als een prioriteit aanmerkt in dit beleid. De EU heeft voor  maatregelen ten behoeve van milieu, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie 75 procent EU co-financiering beschikbaar gesteld. Voor Nederland is €0,6 miljard beschikbaar in het plattelandsbeleid, wat zal ingaan vanaf 1 januari 2014.

Nationale ruimte benutten
Vewin roept Staatssecretaris Dijksma (EZ) op om de nationale ruimte die het GLB biedt maximaal te benutten voor een duurzamere agrarische sector door het opnemen van maatregelen en innovaties ten gunste van de waterkwaliteit.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht