Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Terug 28 november 2012

Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Uit het recent verschenen KWR-rapport 'Gevolgen van vermesting voor drinkwaterwinning in beeld' blijkt dat overbemesting een actueel en omvangrijk probleem is voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ondanks dat er door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen sinds de jaren 1990 een daling van de emissie van nitraat is ingezet.

Analyse
De analyse van normoverschrijdingen van hardheid, nitraat, sulfaat en nikkel in ruwwater geeft aan dat vrijwel geen verbetering optreedt in de mestproblematiek. De meeste normoverschrijdingen zijn structureel. Vewin heeft in de brief aangegeven, dat het mestbeleid moet aansluiten op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het mestbeleid moet daarom worden aangepast zodat de normoverschrijdingen voor nitraat, zware metalen, sulfaat, hardheid en de aanwezigheid van verzuring verdwijnen.

Differentiatie
Concluderend stelt het rapport, dat differentiatie van stikstofgebruiksnormen naar intrekgebieden voor drinkwaterwinning op de middellange termijn leidt tot een afname van de normoverschrijdingen. De nitraatnorm van 50 mg/l moet gelden voor de intrekgebieden van de kwetsbare grondwaterwinningen. 

                                                               
(Klik op de afbeelding voor het rapport)

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht