Nieuwe Waterspiegel: visie minister Carola Schouten en Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid
Terug 16 juli 2020

Nieuwe Waterspiegel: visie minister Carola Schouten en Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid

​​In de derde Waterspiegel van dit jaar geeft minister Carola Schouten haar visie op landbouw en water en maken we kennis met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. Guïljo van Nuland, algemeen directeur Brabant Water, legt na achttien jaar zijn bestuursfunctie neer. In een interview kijkt hij naar de ontwikkelingen in de watersector en naar de toegevoegde waarde van Vewin. Sander Mager vertelt vanuit zijn functie als bestuurslid bij de Unie van Waterschappen hoe hij de doelen ziet wat betreft de waterkwaliteit voor waterschappen en hij geeft zijn visie op de ontwikkelingen in de komende jaren. Verder in dit nummer onder andere aandacht voor de Nationale Analyse Waterkwaliteit, droogte en klimaatrobuust waterbeheer.

Visie minister Carola Schouten op landbouw en water

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs in de Nationale Analyse Waterkwaliteit dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren, maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten geeft haar visie en gaat nader in op een aantal dossiers.

'Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen, zijn al verschillende maatregelen in gang gezet. Zo zijn de eisen voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en het zuiveren van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw aangescherpt. Deze maatregelen hebben een positief effectief op de waterkwaliteit en het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water. Regionaal liggen er wel nog grote opgaven, zoals het verlagen van de emissie naar bodem, water en lucht. Daar werk ik samen met de minister van IenW en regionale partijen (boeren, LTO, DAW, provincies, waterbedrijven, waterschappen) aan.'

Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid

Klimaatverandering en bescherming van het milieu staan hoog op de politieke agenda van de Europese Unie (EU). De Europese Commissie heeft onlangs de zogenaamde EU Green Deal als routekaart voor verduurzaming van de Europese economie gepresenteerd. De Litouwer Virginijus Sinkevičius is als Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij verantwoordelijk voor veel van de wetsvoorstellen, actieplannen en strategieën die als onderdeel van deze Green Deal zijn aangekondigd. Veel van deze initiatieven hebben sterke raakvlakken met waterbeleid.

In een interview geeft Virginijus Sinkevičius aan hoe hij zijn eerste maanden als Eurocommissaris ervaren heeft en kijkt hij ook naar de toekomst: 'Tijdens deze eerste maanden heb ik de basis gelegd voor mijn mandaat. In het kader van de Europese Green Deal zijn twee zeer belangrijke documenten – opgesteld door mijn team en diensten – aangenomen: het actieplan voor de circulaire economie en de biodiversiteitsstrategie voor 2030. Beide stukken zijn zeer ambitieus en veranderen de wijze waarop we consumeren, produceren, naar het milieu kijken en, in het algemeen, leven. Maar hoge ambities zijn nutteloos zonder concrete uitvoering. Ik vind dat we goed van start zijn gegaan, maar er is nog veel meer belangrijk werk te doen en daar ben ik klaar voor.'

'We staan samen voor schoon water'

Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is sinds oktober vorig jaar bestuurslid bij de Unie van Waterschappen met de portefeuille waterkwaliteit. Hoe ziet deze ecoloog de doelen wat betreft de waterkwaliteit voor de waterschappen en wat is zijn visie op de ontwikkelingen in de komende jaren?

Mager: 'Schoon water vraagt een brede benadering voor alle gebruiksfuncties: voor natuur, voor recreatie, voor drinkwater en ook voor landbouw. Dus ik zie waterkwaliteit als een basisvoorwaarde voor een duurzame maatschappij.'

Bevlogen Guïljo van Nuland stopt na achttien jaar

Sinds de oprichting van Brabant Water in 2002 was Guïljo van Nuland algemeen directeur. Een functie die hij met hart en ziel heeft uitgevoerd. Maar na achttien jaar legt hij zijn bestuursfunctie neer. 'Brabant Water is nog steeds mijn passie. Het is de mooiste baan van de wereld met betrokken medewerkers. Maar nu is het tijd dat iemand anders het stokje overneemt'. In een interview kijkt hij terug op de ontwikkelingen in de watersector en onderstreept hij de toegevoegde waarde van Vewin voor de drinkwatersector.

Lees Waterspiegel nr 3, 2020

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht