PBL: meer inzet nodig om waterkwaliteitsdoelen te halen
Terug 18 januari 2016

PBL: meer inzet nodig om waterkwaliteitsdoelen te halen

Volgens een recent uitgekomen rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving is het onwaarschijnlijk dat in de meeste wateren de einddoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zullen worden bereikt.
Vewin vindt het dan ook terecht dat nu onder regie van IenM gestart wordt met een overkoepelende Delta-aanpak waterkwaliteit. Die aanpak biedt de mogelijkheid om waar nodig aanvullende maatregelen te treffen zodat de in de Kaderrichtlijn Water vastgelegde doelen wèl gehaald worden.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel dat alle Europese wateren in 2015 'een goede toestand' hebben bereikt. De Europese Lidstaten moesten vóór 2015 aan de KRW-normen voldoen. Nederland heeft al eerder aangegeven deze doelstelling niet te halen en heeft uitstel tot 2027 gevraagd.

Ambitieuze invulling Delta-aanpak waterkwaliteit gewenst
Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit volgens het PBL in veel wateren wel, maar niet voldoende. De ecologische waterkwaliteit is bijna overal matig tot slecht. Bij ruim de helft van de waterlichamen is de chemische waterkwaliteit onvoldoende. Vewin pleit dan ook voor een ambitieuze invulling van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater die momenteel wordt opgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de waterkwaliteit sinds 1980 verbeterd is maar dat sinds 2009 in het grootste deel van de wateren de verbetering stagneert. Specifiek bij drinkwaterwinningen constateert het PBL ook nog problemen, onder andere met gewasbeschermingsmiddelen.

Regie door het Rijk is noodzakelijke voorwaarde voor verbetering
Het Rijk werkt momenteel aan een Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit plan zijn aanvullende maatregelen nodig, bovenop de Stroomgebiedbeheersplannen, om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater te verbeteren. In de Stroomgebiedbeheersplannen, die in december 2015 in werking zijn getreden staan de plannen van de waterbeheerders in om de waterkwaliteit te verbeteren en de doelen van de KRW te halen. Regie door het Rijk is nodig, omdat ingrepen op een bepaalde plek de mogelijkheden om elders de doelen te halen kunnen beperken of juist vergroten. Bovendien is het Rijk verantwoording verschuldigd aan de Europese Commissie. Een verdergaande integratie van het mest- en gewasbeschermingsbeleid en het waterbeleid door het Rijk is een noodzakelijke randvoorwaarde.
Vewin ondersteunt de ambitie van het kabinet om zodoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik, waaronder de drinkwaterproductie, te realiseren.

Meer informatie
Het eindrapport van het PBL over de stroomgebiedbeheerplannen getiteld 'Waterkwaliteit nu en in de toekomst' is via de volgende link te vinden: http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

Tags by dit artikel
Delen via: