Parlement eist betere aanpak medicijnresten in waterwetgeving
Terug 24 september 2020

Parlement eist betere aanpak medicijnresten in waterwetgeving

​Met grote meerderheid heeft het Europees Parlement op 17 september een resolutie aangenomen voor een strengere benadering van geneesmiddelen in het milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Door de COVID-19 crisis lag het dossier in het EP een aantal maanden stil. Nederlandse Europarlementariërs speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van deze resolutie. Zo was Jan Huitema (VVD) een van de medeopstellers van de resolutie. Esther de Lange (CDA), Anja Hazekamp (PvdD) en Mohammed Chahim (PvdA) dienden amendementen in die voor Vewin en de watersector belangrijk zijn. De resolutie is met deze stemming op 17 september aangenomen en de aanbevelingen worden aan de Commissie en de Raad van de EU gestuurd.

Nederland als voorbeeldland met Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

De EP-resolutie haalt Nederland als een van de voorbeeldlanden aan die met de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water al bezig is de impact van medicijnresten op water tegen te gaan. Vewin pleitte voor een Europese ketenaanpak en vraagt om ambitieuze opvolging van de Strategische Aanpak. Het EP geeft aan dit ook te willen, het vindt de acties van de Commissie tot op heden niet voldoende en vraagt om effectieve maatregelen.

Green Deal en bronbeleid

Het EP wijst vooral op de noodzaak van een goede aanpak van medicijnresten gezien de gevolgen voor het (water)milieu en de volksgezondheid. Het vraagt de Commissie medicijnresten in water te betrekken in de voorbereiding op het zero pollution action plan voor lucht, water en bodem, een initiatief onder de Europese Green Deal. Dit actieplan wil de Commissie volgend jaar uitbrengen.
Het EP benadrukt dat 'bronaanpak' en 'de vervuiler betaalt' als beginselen van Europese milieuwetgeving leidend moeten zijn, en dat maatregelen in lijn moeten zijn met het voorzorgsbeginsel.

Waterwetgeving

De impact van medicijnresten op water moet volgens het EP meegenomen worden in de EU-waterwetgeving. De Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen zoals de prioritaire stoffenrichtlijn zijn recent geëvalueerd en de Commissie beraadt zich momenteel op vervolgstappen. Het EP roept de Commissie op om geneesmiddelen die zeer risicovol zijn voor het milieu op te nemen in de lijst van prioritaire stoffen. Het vraagt ook om betere samenwerking tussen lidstaten, ook binnen grensoverschrijdende stroomgebieden. De herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater is recentelijk van start gegaan. In dat kader bestudeert de Commissie al opties om opkomende stoffen zoals medicijnresten aan te pakken.

Maatregelen

Vewin heeft een aantal punten en maatregelen aangedragen die het EP heeft opgenomen in de resolutie. Het EP vraagt onder andere om:

  • Aandacht voor de specifieke impact van medicijnresten op drinkwaterbronnen.
  • Richt een speciale focus op hotspots van emissies van geneesmiddelenresten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en maak extra fondsen beschikbaar voor nieuwe technologieën voor het opsporen en geavanceerd zuiveren van medicijnresten.
  • Neem de milieu-impact mee in risico-baten analyses voor nieuwe geneesmiddelen, kijk daarbij ook naar hun afbraakproducten en metabolieten.
  • Richt een centrale database in met de resultaten van milieurisico-analyses. De milieu-informatie over bijvoorbeeld de impact op waterkwaliteit, gedrag van stoffen in het milieu, afbreekbaarheid en zogenoemde cocktaileffecten drinkwaterbedrijven en waterbeheerders is immers essentieel.

Eurocommissaris voor milieu Sinkevičius geeft aan dat hij het onderwerp hoog op de politieke agenda zal houden en dat al enige vooruitgang is geboekt. Hij gaf het voorbeeld dat enkele geneesmiddelen inmiddels opgenomen zijn op de watchlist van de richtlijn prioritaire stoffen. De Commissie zal de problematiek van geneesmiddelen in het milieu verder adresseren in verschillende Green Deal initiatieven zoals de chemische stoffenstrategie voor duurzaamheid (oktober 2020), en het actieplan om vervuiling tot nul terug te brengen (2021), en onder de geneesmiddelenstrategie (eind 2020). Met de "Van boer tot bord"-strategie wil de Commissie in 2030 de verkoop van antibiotica in dierhouderijen en aquacultuur verminderd hebben met 50%.


Lees hier de resolutie Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht